Home » Rok szkolny 2011/2012 » „Melting Pot”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Melting Pot”

„Mel­ting Pot” to jeden z nie­wie­lu w Pol­sce kon­kur­sów języ­ka angiel­skie­go dla uczniów klas I‑III szko­ły pod­sta­wo­wej. Jego orga­ni­za­to­rem, już po raz pią­ty, jest Pierw­sza Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Gdy­ni. Celem kon­kur­su jest zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci klas naucza­nia zin­te­gro­wa­ne­go nauką języ­ka angiel­skie­go, a tak­że roz­wi­ja­niem swo­ich umie­jęt­no­ści i wie­dzy. Ucznio­wie naszej szko­ły do tego kon­kur­su przy­go­to­wy­wa­li się, od począt­ku roku, w ramach popo­łu­dnio­wych zajęć Koła TPD. Pra­ca, pod kie­run­kiem mgr Anny Zna­mi­row­skiej, zosta­ła zwień­czo­na suk­ce­sem w posta­ci I miej­sca Wik­to­rii Cichosz w kate­go­rii klas II oraz II miej­sca Mar­ty GabasIII miej­sca Wik­to­rii Trze­ciak star­tu­ją­cych w kate­go­rii trze­cio­kla­si­stów i wyróż­nień Patry­cji Zawier­ty, Mag­da­le­ny Zawier­ty, Domi­ni­ki Zie­liń­skiej.