Home » Aktualności » „100 tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego” — w Szkole w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„100 tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego” — w Szkole w Pieczyskach

W ramach pro­gra­mu pn. „ 100 tys. drzew na stu­le­cie woje­wódz­twa łódz­kie­go” Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach otrzy­ma­ła od Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Łódz­kie­go za pośred­nic­twem Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie sadzon­ki drzew igla­stych oraz liścia­stych. Rośli­ny te zosta­ły nasa­dzo­ne przez uczniów kla­sy VIII pod opie­ka wycho­waw­cy i pra­cow­ni­ka obsłu­gi  na tere­nie szko­ły, a sadzon­ki świer­ka utwo­rzy­ły pięk­ną  alej­kę. Każ­de drzew­ko w alej­ce ma  swo­je­go opie­ku­na i zosta­nie opa­trzo­ne tablicz­ką. Była to wspa­nia­ła lek­cja patrio­ty­zmu i sym­bo­licz­na for­ma uczcze­nia przez uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach przy­pa­da­ją­cej na rok 2019 set­nej rocz­ni­cy powsta­nia woje­wódz­twa łódz­kie­go, z dru­giej stro­ny  była to nie­za­po­mnia­na lek­cja eko­lo­gii i dba­nia o śro­do­wi­sko naj­bliż­sze­go oto­cze­nia.  W ramach zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Drze­wa i Dnia Zie­mi na lek­cjach wycho­waw­czych zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne poga­dan­ki na temat spo­so­bów sadze­nia i pie­lę­gna­cji drzew.  Jest to więc dzia­ła­nie dłu­go­pla­no­we, któ­re będzie codzien­nie przy­po­mi­nać o tak waż­nym wyda­rze­niu histo­rycz­nym i o aspek­tach eko­lo­gicz­nych.