Home » Aktualności » 22 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

22 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ziemi

Z tej oka­zji wspól­nie z Mini­ster­stwem Kli­ma­tu ucznio­wie klas 7–8 ze szko­ły pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wraz z nauczy­cie­lem wzię­li udział w wir­tu­al­nym spo­tka­niu „Dzień Zie­mi w Mini­ster­stwie Kli­ma­tu”, pod­czas któ­re­go odby­ły się warsz­ta­ty tema­tycz­ne z eks­per­ta­mi i wide­oczat.  W tym roku, ze wzglę­du na nowo­cze­sną for­mę naucza­nia zdal­ne­go, miał on nie­co inny prze­bieg. Został prze­pro­wa­dzo­ny w for­mie on-line.

Wide­okon­fe­ren­cja odby­ła się pod hasłem –„ POSTAW NA SŁOŃCE”. W trak­cie kon­fe­ren­cji odby­ły się wykła­dy na temat:„ Glo­bal­ne­go ocie­ple­nia”, „ OZE — skąd mamy prąd ? ” . Na pyta­nia uczest­ni­ków- odpo­wia­dał mini­ster kli­ma­tu   — Michał Kur­ty­ka. W swo­im wystą­pie­niu zwró­cił szcze­gól­ną uwa­gę na: kwe­stie robie­nia zaku­pów- wyko­rzy­sta­nia toreb wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, segre­go­wa­nia śmie­ci, kształ­to­wa­nia nawy­ków oszczęd­ne­go gospo­da­ro­wa­nia zaso­ba­mi śro­do­wi­ska, korzy­sta­nia z pro­gra­mu „Czy­ste powie­trze”, budo­wy i wyko­rzy­sta­nia farm wia­tro­wych, neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej,

Rów­nież kla­sy młod­sze pod­czas zdal­ne­go naucza­nia obcho­dzi­ły to świę­to. Dla pod­kre­śle­nia jak waż­ny jest to dzień, ucznio­wie kla­sy II wyko­na­li pla­ka­ty na temat Zie­mi. Całość  poprze­dzo­na zosta­ła obej­rze­niem pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej i roz­mo­wa­mi o kło­po­tach, z jaki­mi bory­ka się nasza pla­ne­ta, oraz jak może­my jej pomóc.