Home » Aktualności » 30 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

30 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989

W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zakoń­czy­ły się trzy­dnio­we obcho­dy  30 rocz­ni­cy pierw­szych wol­nych wybo­rów par­la­men­tar­nych 4 czerw­ca 1989 r.

Przez trzy kolej­ne dni tj. od 3 do 5 czerw­ca szko­ła żyła wyda­rze­nia­mi z tam­tych lat.

Na dzień 3 czerw­ca ucznio­wie klas VI-VIII przy­go­to­wa­li pla­ka­ty doty­czą­ce głów­nych par­tii poli­tycz­nych i poli­ty­ków star­tu­ją­cych w wybo­rach w 1989 roku. Wysta­wa prac zgro­ma­dzi­ła wie­lu zain­te­re­so­wa­nych i była dla nie­któ­rych powtór­ką z histo­rii.

4 czerw­ca całej szko­le zapre­zen­to­wa­no frag­men­ty fil­mów doku­men­tal­nych i kro­nik fil­mo­wych doty­czą­cych obrad „Okrą­głe­go Sto­łu” i wybo­rów czerw­co­wych. Uzu­peł­nie­niem była pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na przy­go­to­wa­na przez uczen­ni­cę kla­sy VIII poka­zu­ją­ca prze­bieg obrad „Okrą­głe­go Sto­łu” , posta­no­wie­nia, jakie zapa­dły w cza­sie obrad ,  nastro­je spo­łe­czeń­stwa w cza­sie wybo­rów 4 czerw­ca 1989 roku, a przede wszyst­kim wyni­ki wybo­rów i ich kon­se­kwen­cje dla całe­go kra­ju.

Trud­no było nie sko­rzy­stać z takiej oka­zji. Dla­te­go też uzu­peł­nie­niem tego dnia były szkol­ne wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Kla­sy  IV-VII mogły poczuć atmos­fe­rę tam­tych cza­sów. Wybo­ry poprze­dzi­ła kam­pa­nia, któ­ra mia­ła pomóc w pod­ję­ciu decy­zji, na kogo oddać swój głos. W wyni­ku gło­so­wa­nia zosta­ło wybra­nych sied­mio­ro uczniów, któ­rzy będą repre­zen­to­wać spo­łecz­ność szkol­ną w naj­bliż­szym roku szkol­nym.

Uko­ro­no­wa­niem trzy­dnio­wych obcho­dów był dzień 5 czerw­ca, kie­dy to wszy­scy przy­szli­śmy w stro­jach z lat 80 i 90 ‑tych. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li wysta­wę pamią­tek zwią­za­nych z tymi cza­sa­mi. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się m. in. apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne na kli­sze, odtwa­rzacz wideo i kase­ty wideo, kase­ty magne­to­fo­no­we , adap­ter na pły­ty winy­lo­we oraz pral­ka „Fra­nia”.

Na prze­rwach słu­cha­no muzy­ki z tam­tych lat, kie­dy to sło­wa  pio­se­nek mia­ły jakąś treść i nio­sły spo­łe­czeń­stwu waż­ne prze­sła­nie.

Te trzy dni były dosko­na­łą lek­cją histo­rii i demo­kra­cji dla uczniów całej szko­ły.