Home » Rok szkolny 2017/2018 » 6 grudnia — Mikołajki w naszej szkole

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

6 grudnia — Mikołajki w naszej szkole

Cho­ciaż za okna­mi brak śnie­gu, to nastrój świą­tecz­ny zago­ścił już w naszej szko­le. W tym wyjąt­ko­wym dniu ucznio­wie, rodzi­ce, zapro­sze­ni goście i nauczy­cie­le zebra­li się o godzi­nie 17.00 w sali OSP w Pie­czy­skach, aby spo­tkać się z nie­co­dzien­nym, ale wszyst­kim dobrze zna­nym gościem- Miko­ła­jem. Tego dnia każ­dy, kto mógł, zało­żył miko­ła­jo­wą czap­kę na cześć Świę­te­go Miko­ła­ja. Pani dyrek­tor Mag­da­le­na Gabas powi­ta­ła przed­szko­la­ków, uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li oraz zapro­szo­nych gości: panią Ali­cję Rutę-sekre­ta­rza Gmi­ny Wie­ru­szów, panią Hen­ry­kę Soko­łow­ską- pre­ze­sa TPD OM w Wie­ru­szo­wie, panią Hele­nę Ostry­charz — soł­ty­sa wsi Pie­czy­ska, panią Iwo­nę Kaź­mier­ską-Mały­skę — prze­wod­ni­czą­cą rady rodzi­ców i pana Miro­sła­wa Gaba­sa-pre­ze­sa OSP Pie­czy­ska. Wraz z przy­by­ły­mi gość­mi pod cho­in­kę tra­fia­ły kolej­ne pre­zen­ty.

Całej zaba­wie towa­rzy­szył tajem­ni­czy nastrój, bo do koń­ca nie było wia­do­mo,  czy Miko­łaj do nas dotrze. Ucznio­wie w  poszu­ki­wa­niu jego sań mie­li do wyko­na­nia kil­ka zadań. Każ­da kla­sa po pra­wi­dło­wo wyko­na­nej pra­cy otrzy­ma­ła wyraz, któ­ry był czę­ścią zda­nia z infor­ma­cją o saniach Miko­ła­ja. Ucznio­wie z samo­rzą­du uczniow­skie­go z zebra­nych wyra­zów uło­ży­li zda­nie i co się oka­za­ło? Miko­łaj- ze wzglę­du na brak śnie­gu- przy­le­ciał do nas rakie­tą.

Dzie­ci roz­po­zna­ły Go od razu. Był to dobry znak świad­czą­cy o tym, że dzie­ci były grzecz­ne i zasłu­ży­ły na pre­zen­ty. Miko­łaj dotarł  z wor­kiem peł­nym pre­zen­tów, co nasi ucznio­wie przy­ję­li bar­dzo entu­zja­stycz­nie. Dla każ­de­go dziec­ka zna­la­zła się słod­ka nie­spo­dzian­ka i dla młod­sze­go, i dla star­sze­go, i dla grzecz­ne­go, i dla mniej grzecz­ne­go. Było dużo rado­ści i uśmie­chów. Prze­ję­te i ura­do­wa­ne buź­ki, zwłasz­cza naj­młod­szych dzie­ci, potwier­dzi­ły, że wie­rzą w Miko­ła­ja i nie­cier­pli­wie Go ocze­ku­ją.

Pod­czas całej impre­zy rodzi­ce przy pysz­nym cia­stecz­ku podzi­wia­li pra­cę swo­ich pociech. W podzię­ko­wa­niu przed­szko­la­ki pod okiem pani Ane­ty Kos pięk­nie zaśpie­wa­ły pio­sen­kę, a uczen­ni­ce z kół­ka tanecz­ne­go, pro­wa­dzo­ne­go przez panią Elwi­rę Szew­czyk, zatań­czy­ły do melo­dii Mer­ry Chri­st­mas.

 Spo­tka­nie z Miko­ła­jem minę­ło bar­dzo szyb­ko i spra­wi­ło wszyst­kim wie­le rado­ści i wra­żeń.