Home » Aktualności » A kysz Marzanno!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

A kysz Marzanno!

Kul­ty­wu­jąc corocz­ną sta­ro­sło­wiań­ską tra­dy­cję dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach posta­no­wi­ły poże­gnać zimę i przy­wi­tać wio­snę. Pod opie­ką wycho­waw­ców przy­go­to­wa­ły Marzan­nę- zimo­wą pan­nę, któ­ra w tra­dy­cji sta­ro­pol­skiej sym­bo­li­zu­je poże­gna­nie zimy i budze­nie się przy­ro­dy do życia- czy­li począ­tek wio­sny. Przed­szko­la­ki wyru­szy­ły na spa­cer, na plac przed­szkol­ny, aby tam ostat­ni raz zoba­czyć zimę, a zapro­sić wio­snę pięk­ny­mi pio­sen­ka­mi i tań­ca­mi do przyj­ścia. W rado­snej atmos­fe­rze, przy zaba­wie i ze śpie­wem tra­dy­cji sta­ło się za dość

Od tego momen­tu cze­ka­my wszy­scy z tęsk­no­tą na pięk­ne sło­necz­ne, wio­sen­ne dni.