Home » Aktualności » Akcji Kartka dla Powstańca

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Akcji Kartka dla Powstańca

W ramach tej akcji każ­dy mógł wysłać bez­płat­ne kart­ki z życze­nia­mi do Powstań­ców War­szaw­skich. Pocz­tów­ki były dostęp­ne rów­nież w naszej szko­le. Ucznio­wie klas I-VIII Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach włą­czy­li się w tą akcje i prze­ka­za­li swo­je życze­nia dla zasłu­żo­nych boha­te­rów Powsta­nia War­szaw­skie­go. Każ­dy piszą­cy wyra­ził swo­ją wdzięcz­ność za to co zro­bi­li zasłu­że­ni dla naszej Ojczy­zny. To dobrze, że mło­dzi ludzie pamię­ta­ją o tych, tak waż­nych wyda­rze­niach. Poprzez udział w takich akcjach kształ­ci­my posta­wy patrio­tycz­ne wśród naj­młod­szych, dba­my o pamięć o naszych boha­te­rach. Prze­cież na tym pole­ga praw­dzi­wy patrio­tyzm, żeby prze­ka­zy­wać histo­rię następ­nym poko­le­niom i odda­wać hołd  naszym boha­te­rom. Praw­dzi­wy Polak zawsze pamię­ta i my też pamię­ta­my. Akcja zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na rów­nież jako jed­no z dzia­łań w ramach Roku dla Nie­pod­le­głej.