Home » Articles posted by rkowalcz

Author Archives: rkowalcz

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Witaj szkoło! — Rok szkolny 2019/2020

15 września 2019
W dniu 2 wrze­śnia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020. W pięk­nie wyre­mon­to­wa­nej szko­le zebra­li się ucznio­wie, nauczy­cie­le i rodzi­ce. Wszy­scy peł­ni wspo­mnień z tego­rocz­nych waka­cji wró­ci­li w mury naszej szko­ły. Cała uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od hym­nu pań­stwo­we­go, następ­nie Pani Dyrek­tor przy­wi­ta­ła wszyst­kich zebra­nych i odda­ła głos uczniom, któ­rzy przed­sta­wi­li krót­ką część […]


Czy­taj dalej …

Drugoklasiści laureatami konkursu

9 września 2019
Kla­sa II zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów I Edy­cji Kon­kur­su „Nie­sa­mo­wi­ty Świat Higie­ny Jamy Ust­nej”. Reali­zu­jąc w ubie­głym roku szkol­nym pro­gram edu­ka­cji sto­ma­to­lo­gicz­nej Insty­tu­tu Blend-a-med. Oral‑B ucznio­wie wspól­nie wyko­na­li pra­cę pla­stycz­ną, któ­ra zosta­ła wyróż­nio­na. Dzie­ci otrzy­ma­ły zesta­wy do higie­ny jamy ust­nej w posta­ci kosme­tycz­ki, w któ­rej zna­la­zły się: pasta do zębów Oral‑B, ręcz­ni­czek i kube­czek mar­ki Disney. Upo­min­ki […]


Czy­taj dalej …

Rozpoczęcie roku szkolnego

30 sierpnia 2019
Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020 odbę­dzie się 2 wrze­śnia 2019 r. o godz 9.00 w budyn­ku szko­ły. Dowóz uczniów na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go: 8.30 Klat­ka odwóz 10.30 spod szko­ły. […]


Czy­taj dalej …

Ostatni dzwonek

21 czerwca 2019
Nad­szedł dłu­go wycze­ki­wa­ny moment dla wszyst­kich uczniów. Dzi­siaj ofi­cjal­nie zakoń­czył się kolej­ny rok szkol­ny 2018/19. Dla nie­któ­rych był on trud­ny, dla innych pełen wyzwań i suk­ce­sów, nowych doświad­czeń. Po raz ostat­ni w tym roku szkol­nym w Sali OSP dyrek­cja, nauczy­cie­le i ucznio­wie spo­tka­li się w peł­nym skła­dzie. Nad­szedł czas nagro­dze­nia tych uczniów, któ­rzy po dzie­się­ciu mie­sią­cach […]


Czy­taj dalej …

Umiemy pływać

17 czerwca 2019
Ucznio­wie kla­sy III uczest­ni­czy­li w poza­lek­cyj­nych zaję­ciach spor­to­wych z zakre­su nauki pły­wa­nia. Zaję­cia odby­wa­ły się od 3 kwiet­nia 2019 r. do 12 czerw­ca 2019 r. w każ­dą śro­dę. Zor­ga­ni­zo­wa­ne były  na obiek­cie Qarium  w Kęp­nie i  sfi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Urzę­du Mia­sta i Gmi­ny w Wie­ru­szo­wie.  Ucznio­wie sys­te­ma­tycz­nie i  aktyw­nie uczest­ni­czy­li w nauce pły­wa­nia.  Dzię­ki wykwa­li­fi­ko­wa­nym instruk­to­rom opa­no­wa­li pod­sta­wo­we tech­ni­ki […]


Czy­taj dalej …

Szkoła w Pieczyskach doceniona!

17 czerwca 2019
Kolej­ny raz Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyróż­nio­na i otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat „ Dobrze zaPRO­JEK­To­wa­nej Szko­ły 2019” za podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia na rzecz pro­mo­wa­nia pra­cy z uczniem meto­dą pro­jek­tu oraz wspie­ra­nie mło­dzie­ży w podej­mo­wa­niu ambit­nych wyzwań edu­ka­cyj­nych. Cer­ty­fi­kat został przy­zna­ny w ramach Pro­gra­mu „ Pro­jekt z kla­są”. Reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia dydak­tycz­ne, wycho­waw­cze i opie­kuń­cze przez kadrę peda­go­gicz­ną w tej szko­le mają na celu pro­mo­wa­nie współ­pra­cy […]


Czy­taj dalej …

Czas podsumowań rozpoczęty

16 czerwca 2019
W czwar­tek 13 czerw­ca w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel pod­su­mo­wu­ją­cy osią­gnię­cia uczniów w róż­nych kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Za god­ne repre­zen­to­wa­nie szko­ły wyróż­nie­ni zosta­li spor­tow­cy: Mar­cel Muro­wa­ny i Szy­mon Fro­nia z kl. V, Dawid Szczer­buk, Maria Puchal­ska i Julia Śliw­ka z kl. VI, Alan Fro­nia, Mał­go­rza­ta Dąbik i Mar­ty­na Kik z kl. VII oraz Miko­łaj Soj­ka i Maciej Sowa […]


Czy­taj dalej …

To w rodzinie jest siła

13 czerwca 2019
W czwar­tek 13 czerw­ca dzie­ci z młod­szej gru­py przed­szkol­nej z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go uczest­ni­czy­ły w pik­ni­ku rodzin­nym. Już od rana emo­cje się­ga­ły zeni­tu. Pod­eks­cy­to­wa­ne przed­szko­la­ki z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ły na wspól­ny pik­nik z rodzi­ca­mi. Spo­tka­nie malu­chy roz­po­czę­ły od wystę­pów, spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych na ten dzień, gdzie naj­bliż­si mogli podzi­wiać zdol­no­ści tane­cz­no-woka­l­ne swo­ich milu­siń­skich.  Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką dzię­ko­wa­ły swo­im rodzi­com za ich trud […]


Czy­taj dalej …

Wyprawka przedszkolaka (3–4 latka)

12 czerwca 2019
[…]


Czy­taj dalej …