Home » Aktualności » BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno- edukacyjna

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno- edukacyjna

Mło­dzi ludzie wzra­sta­ją­cy w atmos­fe­rze sza­cun­ku do auto­ry­te­tów są skłon­ni prze­strze­gać norm, lepiej się uczą, posia­da­ją zain­te­re­so­wa­nia, z sza­cun­kiem budu­ją rela­cje z rówie­śni­ka­mi. Mło­dzież sza­nu­ją­ca auto­ry­te­ty, kształ­tu­je w sobie cechy potrzeb­ne, by sta­wać się wzo­rem dla innych. Pod­świa­do­mie szu­ka mistrzów i wzo­rów do naśla­do­wa­nia, lecz bez pomo­cy trud­no im odróż­nić mistrza od ido­la. Dla­te­go potrze­bu­ją wspar­cia praw­dzi­wych auto­ry­te­tów.

W związ­ku z tym w grud­niu nasza szko­ła włą­czy­ła się w reali­za­cję ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „Bądź­my poszu­ki­wa­cza­mi auto­ry­te­tu”. Pro­jekt zor­ga­ni­zo­wa­ny jest przez fun­da­cję „ARCHEZJA” w ramach umo­wy z Mini­ster­stwem Spra­wie­dli­wo­ści i finan­so­wa­ny ze środ­ków Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści.

Gene­ral­na idea kam­pa­nii to odbu­do­wa­nie i wzmoc­nie­nie w naszym spo­łe­czeń­stwie auto­ry­te­tu, szcze­gól­nie rodzi­ca i nauczy­cie­la.

W ramach pro­gra­mu ucznio­wie klas IV-VIII uczest­ni­czy­li w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych opar­tych na pro­jek­cji fil­mu edu­ka­cyj­ne­go oraz wypeł­ni­li ankie­tę ewa­lu­acyj­ną.

Aby wspo­móc rodzi­ców i wycho­waw­ców w budo­wa­niu swo­je­go auto­ry­te­tu i w kształ­to­wa­niu postaw mło­dzie­ży, pro­wa­dzą­cych do odpo­wie­dzial­nej, wol­nej i szczę­śli­wej doro­sło­ści, w zaję­ciach wraz z obej­rze­niem fil­mu wzię­li rów­nież udział nauczy­cie­le i rodzi­ce, któ­rzy na koniec tak­że wypeł­ni­li ankie­tę ewa­lu­acyj­ną.