Home » Rok szkolny 2011/2012 » Bal karnawałowy

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bal karnawałowy

Dzień 26 stycz­nia 2012 roku pozo­sta­nie w pamię­ci uczniów. To dzień dłu­go wycze­ki­wa­ne­go balu kar­na­wa­ło­we­go. Ucznio­wie poja­wi­li się w prze­pięk­nych kolo­ro­wych stro­jach. Moż­na było spo­tkać prze­róż­ne posta­ci z bajek. Była Mysz­ka Miki, Sind­bad, Żółw Nin­ja, Spi­der — Man i Bat­man, egzo­tycz­ne tan­cer­ki, model­ki, ory­gi­nal­ni miesz­kań­cy innych państw. Na każ­dym kro­ku widocz­ne były wróż­ki i motyl­ki. Naj­bar­dziej atrak­cyj­ne stro­je zosta­ły oczy­wi­ście nagro­dzo­ne. Zaba­wy tanecz­ne prze­pla­ta­ne były licz­ny­mi kon­kur­sa­mi. Każ­da kla­sa mogła spró­bo­wać swo­ich sił w innym kon­kur­sie. Na koniec impre­zy wybra­no Kró­la i Kró­lo­wą Balu. Kró­lo­wą zosta­ła Mar­ta z kla­sy III, kró­lem jej kole­ga z kla­sy Woj­tek.