Home » Rok szkolny 2011/2012 » Bal karnawałowy

Dostęp do platformy

BIP

Polityka cookies

Strona używa cia­ste­czek (cookies), możesz zapo­znać się z Poli­tyką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bal karnawałowy

Dzień 26 stycz­nia 2012 roku pozo­sta­nie w pamięci uczniów. To dzień długo wycze­ki­wa­nego balu kar­na­wa­ło­wego. Ucznio­wie poja­wili się w prze­pięk­nych kolo­ro­wych stro­jach. Można było spo­tkać prze­różne postaci z bajek. Była Myszka Miki, Sind­bad, Żółw Ninja, Spi­der — Man i Bat­man, egzo­tyczne tan­cerki, modelki, ory­gi­nalni miesz­kańcy innych państw. Na każ­dym kroku widoczne były wróżki i motylki. Naj­bar­dziej atrak­cyjne stroje zostały oczy­wi­ście nagro­dzone. Zabawy taneczne prze­pla­tane były licz­nymi kon­kur­sami. Każda klasa mogła spró­bo­wać swo­ich sił w innym kon­kur­sie. Na koniec imprezy wybrano Króla i Kró­lową Balu. Kró­lową została Marta z klasy III, kró­lem jej kolega z klasy Wojtek.