Home » Aktualności » Bezpieczeństwo w sieci w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczeństwo w sieci w Pieczyskach

Co roku w naszej szko­le obcho­dzo­ny jest Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu.  Akcja jest ini­cja­ty­wą Komi­sji Euro­pej­skiej i ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na kwe­stię bez­piecz­ne­go dostę­pu dzie­ci i mło­dzie­ży do zaso­bów inter­ne­to­wych. Obcho­dy poprze­dza cykl lek­cji o tema­ty­ce bez­pie­czeń­stwa w sie­ci i wysta­wa prac uczniów. 8 lute­go odbył się apel, na któ­rym dzię­ki współ­pra­cy z kołem teatral­nym, zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne przed­sta­wie­nie mają­ce uświa­do­mić, jakie zagro­że­nia  mogą być następ­stwem nie­wła­ści­we­go korzy­sta­nia z kom­pu­te­ra oraz Inter­ne­tu. Peł­na zaan­ga­żo­wa­nia gra aktor­ska spra­wi­ła, że wszy­scy zebra­ni z wiel­kim zacie­ka­wie­niem oglą­da­li scen­ki roz­gry­wa­ją­ce się w domu Kasi: złe rela­cje z rodzi­ca­mi, utra­tę przy­ja­ciół, uza­leż­nie­nie. Część arty­stycz­ną zakoń­czy­ła  pio­sen­ka o Nety­kie­cie w wyko­na­niu uczniów kla­sy V. Ostat­nim punk­tem ape­lu było pod­su­mo­wa­nie szkol­ne­go kon­kur­su infor­ma­tycz­ne­go, wrę­cze­nie nagród i pokaz zwy­cię­skiej pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej.