Home » Aktualności » Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

22 stycz­nia 2019 r. przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — sierż. szt. Paweł Ciu­ra spo­tkał się z ucznia­mi naszej szko­ły. Celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa.

Poli­cjant  prze­strze­gał przed orga­ni­zo­wa­niem kuli­gów za pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi. Mówił o nie­bez­pie­czeń­stwie pod­czas  jaz­dy na san­kach w oko­li­cach dróg, zbior­ni­ków wod­nych, wcho­dze­nia na zamar­z­nię­te akwe­ny wod­ne. Zwró­cił też uwa­gę na zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas poru­sza­nia się po dro­gach publicz­nych po zmro­ku i zachę­cał do nosze­nia odbla­sków, któ­re nie­jed­no­krot­nie ratu­ją życie. Dzie­ci, któ­re pozo­sta­ją same w domach zosta­ły poin­for­mo­wa­ne o koniecz­no­ści zamy­ka­nia drzwi i zaka­zie wpusz­cza­nia osób nie­zna­jo­mych. Poli­cjant przy­po­mniał rów­nież o bez­pie­czeń­stwie w sie­ci.