Home » Rok szkolny 2012/2013 » Biegi z okazji Dni Wieruszowa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Biegi z okazji Dni Wieruszowa

24 czerw­ca 2013 r. odby­ły się bie­gi z oka­zji Dni Wie­ru­szo­wa. Nasza szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach wiekowych:

5 — lat­ki: Strze­lec­ka Pau­li­na, Puchal­ska Maria;

6 — lat­ki: Skład­ni­kie­wicz Marcin;

kla­sy I‑II: Bublik Maciej, Mały­ska Wik­to­ria, Soj­ka Miko­łaj, Żurek Maciej, Mora Paweł;

kla­sy III-IV: Cichosz Wik­to­ria, Soj­ka Oli­wia, Poda­wacz Szy­mon, Dąbik Kon­rad, Zawier­ta Mag­da­le­na, Zawier­ta Patry­cja, Puchal­ski Maciej;

kla­sy V‑VI: Grusz­ka Mar­ta, Mizga­ła Grażyna.

Do pierw­szej szóst­ki w swo­ich bie­gach zakla­sy­fi­ko­wa­li się:

Puchal­ska Maria – miej­sce 6

Mały­ska Wik­to­ria – miej­sce 6

Soj­ka Miko­łaj – miej­sce 4

Kon­rad Dąbik – miej­sce 4

Gra­tu­lu­je­my