Home » Rok szkolny 2011/2012 » Cała Polska czyta dzieciom

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Cała Polska czyta dzieciom

1–7 czerw­ca 2012 r. to data, któ­ra pozo­sta­nie w pamię­ci dzie­ci i doro­słych jako XI Ogól­no­pol­ski Tydzień Czy­ta­nia Dzie­ciom. Przy­go­dę z lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą prze­ży­li naj­młod­si ucznio­wie i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Z Dyz­iem, któ­ry miał dziw­ne marze­nia, Zosią, co wszyst­ko robi­ła sama, Mumin­kiem, któ­ry spraw­dził się w roli detek­ty­wa, zapo­znał dzie­cia­ki Skarb­nik Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej — druh Zyg­munt Sku­bich. O Fran­kli­nie, któ­ry boi się burzy i zwie­rza­kach z ZOO Jana Brze­chwy czy­tał ks. Mate­usz Szmaj­dziń­ski. W świat księż­nicz­ki na ziarn­ku gro­chu i do cyr­ku z Mumin­ka­mi prze­nio­sła uczniów klas I‑III Soł­tys Pie­czysk — Pani Hele­na Ostry­charz.