Home » Rok szkolny 2011/2012 (Page 6)

Rok szkolny 2011/2012

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bal karnawałowy

6 stycznia 2012
Dzień 26 stycz­nia 2012 roku pozo­sta­nie w pamię­ci uczniów. To dzień dłu­go wycze­ki­wa­ne­go balu kar­na­wa­ło­we­go. Ucznio­wie poja­wi­li się w prze­pięk­nych kolo­ro­wych stro­jach. Moż­na było spo­tkać prze­róż­ne posta­ci z bajek. Była Mysz­ka Miki, […]


Czy­taj dalej …

XX Finał WOŚP

5 stycznia 2012
Już 13 raz aktyw­nie uczest­ni­czy­li­śmy w XX Fina­le WOŚP. Były kon­kur­sy przy­go­to­wa­ne przez każ­dą kla­sę, szan­sa na suk­ces, mini lista prze­bo­jów oraz kawia­ren­ka i lote­ria. Zebra­ne pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup […]


Czy­taj dalej …

Jasełka

3 stycznia 2012
W piąt­ko­we popo­łu­dnie, Świą­tecz­ne­go Dnia Trzech Kró­li, ucznio­wie naszej szko­ły wysta­wi­li Jaseł­ka. Miej­scem wystę­pu była Kapli­ca pod wezwa­niem św. Urszu­li Ledó­chow­skiej. Świą­tecz­ny wystrój wnę­trza, sce­no­gra­fia i histo­ria naro­dze­nia Jezu­sa w Betle­jem […]


Czy­taj dalej …

Jasełka

21 grudnia 2011
W ponie­dział­ko­wy wie­czór nad Pie­czy­ska­mi zaświe­ci­ła gwiaz­da betle­jem­ska. Wszyst­ko było moż­li­we dzię­ki „Jaseł­kom” zapre­zen­to­wa­nym przez uczniów naszej szko­ły. Był sro­gi Herod, łagod­ne anio­ły, wca­le nie takie strasz­ne dia­bli­ce, […]


Czy­taj dalej …

Pomagamy…

8 grudnia 2011
Zbli­ża­ją się Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Tra­dy­cją naszej szko­ły sta­ło się przy­go­to­wa­nie pacz­ki dla tych, któ­rym życie nie szczę­dzi trosk i kło­po­tów. W tym roku, podob­nie jak w poprzed­nim, obda­ru­je­my rodzi­nę […]


Czy­taj dalej …

Witaj Mikołaju!

8 grudnia 2011
6 grud­nia to imie­ni­ny wszyst­kich Miko­ła­jów. Jest to też dzień obda­ro­wy­wa­nia pre­zen­ta­mi. Tak było i w tym roku w naszej szko­le. Oko­ło godzi­ny 10.00 na kory­ta­rzu szkol­nym roz­le­gły się dźwię­ki dzwo­necz­ka, a zaraz potem poja­wił się […]


Czy­taj dalej …

„Góra grosza”

8 grudnia 2011
Akcja, któ­rą wła­śnie zakoń­czy­li­śmy, zgro­ma­dzi­ła praw­dzi­wą górę gro­sza. Poszcze­gól­ne kla­sy zbie­ra­ły mone­ty do puszek. Po prze­li­cze­niu sum na jed­ne­go ucznia wyło­nił się zwy­cięz­ca. Naj­wię­cej zebra­ła kla­sa IV. To wyjąt­ko­we i szla­chet­ne zwy­cię­stwo, […]


Czy­taj dalej …

Finał Konkursu Ortograficznego

8 grudnia 2011
30 listo­pa­da odbył się finał Kon­kur­su Orto­gra­ficz­ne­go. Dzie­wię­ciu naj­lep­szych uczniów klas IV, V, VI roz­po­czę­ło wal­kę z bykiem, oczy­wi­ście tym orto­gra­ficz­nym. Zma­ga­nia odby­wa­ły się w ner­wo­wej atmos­fe­rze, bo pol­ska pisow­nia nie nale­ży do […]


Czy­taj dalej …

Barbórka

6 grudnia 2011
Bar­bór­ka to świę­to wszyst­kich gór­ni­ków obcho­dzo­ne 4 grud­nia w dniu ich patro­n­ki- Świę­tej Bar­ba­ry. Wie­ru­szów — być może nie wszy­scy wie­dzą ma też „praw­dzi­we­go” gór­ni­ka. Jest nim eme­ry­to­wa­ny od 18 lat gór­nik Kopal­ni Węgla Kamien­ne­go w […]


Czy­taj dalej …