Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 2)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Powrót do przeszłości

20 czerwca 2013
Powrót do prze­szło­ści — rzecz o dzie­dzic­twie kul­tu­ro­wym Wie­ru­szo­wa. Pod takim hasłem odby­ła się pie­sza wypra­wa do Wie­ru­szo­wa, w któ­rej bra­li udział ucznio­wie klas IV-VI. Była to wyciecz­ka przed­mio­to­wa z dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go  w naszym regio­nie. Inten­cją tych zajęć […]


Czy­taj dalej …

Objazdowe Miasteczko Ruchu Drogowego w naszej szkole

11 czerwca 2013
6 czerw­ca 2013 r. po raz kolej­ny  zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły  dla uczniów kla­sy IV i III zaję­cia z udzia­łem Objaz­do­we­go Mia­stecz­ka Ruchu Dro­go­we­go, mają­ce na celu pre­zen­ta­cję pra­wi­dło­wych zacho­wań na dro­dze i tym samym popra­wę bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym wśród […]


Czy­taj dalej …

Rodzinny Dzień Dziecka

10 czerwca 2013
Dnia 09 czerw­ca 2013 r. w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­ny został rodzin­ny festyn z oka­zji Dnia Dziec­ka. Celem festy­nu było zaan­ga­żo­wa­nie całych rodzin we wspól­ne spę­dza­nie cza­su wol­ne­go oraz pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go sty­lu życia poprzez sport, roz­ryw­kę i  […]


Czy­taj dalej …

III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Ars Astronomica

8 czerwca 2013
W czwar­tek 6 czerw­ca, ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w uro­czy­sto­ści pod­su­mo­wa­nia wyni­ków III Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Arty­stycz­ne­go Ars Astro­no­mi­ca zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­no­mia Nova i Insty­tut Fizy­ki Aka­de­mii Jana Dłu­go­sza […]


Czy­taj dalej …

Recytatorskie zmagania

4 czerwca 2013
28 maja 2013r. nasza dziew­czę­ca repre­zen­ta­cja, czy­li Mar­ta Gabas, Mar­ta Kowa­liń­ska, Gra­żyn­ka Mizga­ła i Julia Olszo­wiak, uda­ła się na eli­mi­na­cje Gmin­ne­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go pod hasłem „Mowa majo­wa, sło­wa jak wio­sna”, któ­ry odby­wał się w […]


Czy­taj dalej …

List do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców

3 czerwca 2013
Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Dziec­ka Rzecz­nik Praw Dziec­ka Marek Micha­lak wysto­so­wał list do Rodzi­ców, Opie­ku­nów oraz Wycho­waw­ców, poru­sza­ją­cy temat nowej kam­pa­nii spo­łecz­nej REAGUJ.MASZ PRAWO. Kam­pa­nia ta ma na celu […]


Czy­taj dalej …

Wybrać zawód, trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa…

28 maja 2013
Wokół tego krę­gu tema­tycz­ne­go dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go spo­ty­ka­ły się z przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych zawo­dów. We wto­rek, 28 maja, zapo­zna­ły się z pra­cą poli­cjan­ta. O tym cie­ka­wym, ale też nie­bez­piecz­nym zawo­dzie opo­wie­dział […]


Czy­taj dalej …

Festiwal “Piosenki z bajki”

27 maja 2013
23 maja w Wie­ru­szow­skim Domu Kul­tu­ry odbył się VI Powia­to­wy Festi­wal „Pio­sen­ki z baj­ki”. Jak co roku festi­wal podzie­lo­ny był na dwie czę­ści — prze­słu­cha­nia w gru­pach wie­ko­wych: przed­szko­la i kla­sy I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Pod­czas tego­rocz­ne­go festi­wa­lu […]


Czy­taj dalej …

Kominiarz u przedszkolaków

27 maja 2013
W minio­ny pią­tek dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach gości­ły u sie­bie przed­sta­wi­cie­la kolej­ne­go zawo­du — komi­nia­rza. Pan Zbi­gniew Mazur­kie­wicz w cie­ka­wy spo­sób przy­bli­żył dzie­ciom, na czym pole­ga […]


Czy­taj dalej …