Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 3)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

22 maja 2013
Każ­de­go roku w maju obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Tele­fo­nów Zaufa­nia dla Dzie­ci. Głów­nym celem tego świę­ta jest pro­pa­go­wa­nie idei pomo­cy dzie­ciom poprzez tele­fo­ny zaufa­nia oraz pro­mo­wa­nie ich dzia­ła­nia. Pol­skie obcho­dy […]


Czy­taj dalej …

Gościliśmy strażaków

21 maja 2013
W ponie­dzia­łek 20 maja 2013 r. w oddzia­le przed­szkol­nym dzia­ła­ją­cym przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach gości­li­śmy stra­ża­ków z Pań­stwo­wej Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Wie­ru­szo­wie. Stra­ża­cy przy­by­li na zapro­sze­nie wycho­waw­cy gru­py 3, 4 – lat­ków […]


Czy­taj dalej …

“Bezpieczne korzystanie z Internetu”

20 maja 2013
Nata­lia Smo­ra­wa z kl.V zosta­ła fina­list­ką woje­wódz­kie­go kon­kur­su “Bez­piecz­ne korzy­sta­nie z Inter­ne­tu”. Pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su odbę­dzie się 29 maja w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Zachę­ca­my do obej­rze­nia zada­nia kon­kur­so­we­go przy­go­to­wa­ne­go przez […]


Czy­taj dalej …

Akcja „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę” w Pieczyskach

11 maja 2013
Ucznio­wie naszej szko­ły i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy­łą­czy­li się do dru­giej edy­cji pro­eko­lo­gicz­nej akcji zaini­cjo­wa­nej przez wie­ru­szow­skie sta­ro­stwo i zor­ga­ni­zo­wa­nej przy udzia­le Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie. Kil­ku­dzie­się­cio­oso­bo­wa gru­pa […]


Czy­taj dalej …

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

8 maja 2013
Z oka­zji 222 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja uczen­ni­ce kla­sy IV przy­bli­ży­ły oko­licz­no­ści powsta­nia jed­nej z naj­waż­niej­szych ustaw w Pol­sce. Kon­sty­tu­cja 3 Maja 1791 roku była dru­gą w świe­cie – po Kon­sty­tu­cji […]


Czy­taj dalej …

Lekcja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

8 maja 2013
Od 6 do 12 maja br. na całym świe­cie, z ini­cja­ty­wy ONZ, obcho­dzo­ny jest Tydzień Bez­pie­czeń­stwa Ruchu Dro­go­we­go. Ponie­dzia­łek 6 maja był Euro­pej­skim Dniem Bez­pie­czeń­stwa Ruchu Dro­go­we­go. W tym dniu ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w […]


Czy­taj dalej …

Raport z ewaluacji

7 maja 2013
Raport z ewa­lu­acji cało­ścio­wej w obsza­rach: Efek­ty, Pro­ce­sy, Śro­do­wi­sko, Zarzą­dza­nie prze­pro­wa­dzo­nej w naszej szko­le w dniach od 04 mar­ca 2013 r. do 17 mar­ca 2013 r. […]


Czy­taj dalej …

Droga Ziemio!

23 kwietnia 2013
Na samym począt­ku nasze­go listu, chce­my Ci bar­dzo podzię­ko­wać za to, że jesteś. Wie­my jak trud­no jest Ci się pogo­dzić z tym, że ludzie Cię nie sza­nu­ją. Nasze spo­łe­czeń­stwo, nie­ste­ty zanie­czysz­cza zie­mię. Ale prze­cież oni nie tyl­ko nisz­czą Cie­bie, lecz tak­że […]


Czy­taj dalej …

„Magiczne wiersze Juliana Tuwima”

23 kwietnia 2013
Rok 2013 został ogło­szo­ny przez Sejm RP Rokiem Julia­na Tuwi­ma. Z tej oka­zji, 23 kwiet­nia, w naszej szko­le odbył się kon­kurs recy­ta­tor­ski „Magicz­ne wier­sze Julia­na Tuwi­ma”. Kon­kurs prze­zna­czo­ny był dla uczniów […]


Czy­taj dalej …