Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 4)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Warsztaty modelarskie

22 kwietnia 2013
W ponie­dzia­łek, 22 kwiet­nia, pię­ciu szczę­śliw­ców z naszej szko­ły: Wik­to­ria Trze­ciak, Mar­ta Kowa­liń­ska, Adam Rzeź­nik, Bar­tosz Porasz­ka, Seba­stian Trze­ciak uczest­ni­czy­ło w warsz­ta­tach mode­li rakie­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych dla uczniów szkół […]


Czy­taj dalej …

Z Unią Europejską za pan brat

22 kwietnia 2013
W pią­tek, 19 kwiet­nia 2013 roku, w naszej szko­le powi­ta­li­śmy wyjąt­ko­we­go gościa. Była nim pra­cow­ni­ca Wydzia­łu ds. Infor­ma­cji i Pro­mo­cji, Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Regio­nal­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Łodzi. Spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter […]


Czy­taj dalej …

Wiosna z piłką nożną

20 kwietnia 2013
18 kwiet­nia 2013 r. odby­ły się gmin­ne zawo­dy w mini pił­ce noż­nej chłop­ców i dziew­cząt. W zawo­dach wzię­ły udział 2 dru­ży­ny dziew­cząt:  SP Pie­czy­ska i SP nr 1 Wie­ru­szów oraz 4 dru­ży­ny chłop­ców […]


Czy­taj dalej …

„Mistrz ortografii” — szkolny konkurs ortograficzny dla klasy II i III

17 kwietnia 2013
W kwiet­niu w naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­ny został przez panią Elwi­rę Szew­czyk Szkol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Mistrz Orto­gra­fii” dla kla­sy II i III. Celem kon­kur­su było sze­rze­nie wśród uczniów nawy­ków pra­cy nad popraw­no­ścią orto­gra­ficz­ną oraz […]


Czy­taj dalej …

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

17 kwietnia 2013
8 kwiet­nia w Wie­ru­szow­skim Domu Kul­tu­ry odbył się „Powia­to­wy Festi­wal Pio­sen­ki o Zdro­wiu” orga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wą Sta­cję – Epi­de­mio­lo­gicz­ną w Wie­ru­szo­wie pod patro­na­tem Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wie­ru­szo­wie. Celem festi­wa­lu było […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy na Dzień Otwarty

12 kwietnia 2013
Dyrek­tor i Nauczy­cie­le Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zapra­sza­ją rodzi­ców i dzie­ci na Dzień Otwar­ty 16 kwiet­nia 2013 r.   Cze­ka­my na gości w godzi­nach 800 — 1235   Pro­po­nu­je­my: […]


Czy­taj dalej …

„ Z Pieczysk .….….… do Uniejowa”

12 kwietnia 2013
10 kwiet­nia 2013 roku ucznio­wie klas III-VI naszej szko­ły sko­rzy­sta­li z boga­tej ofer­ty Kom­plek­su Ter­mal­no — Base­no­we­go w Unie­jo­wie. Histo­ria tego wyjaz­du się­ga aż 6 grud­nia 2012 roku, kie­dy to mama jed­ne­go z uczniów […]


Czy­taj dalej …

“Dzień Marchewki”

5 kwietnia 2013
Pią­te­go kwiet­nia w Oddzia­le Przed­szkol­nym przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, w gru­pie 5–6 lat­ków obcho­dzi­li­śmy “Dzień Mar­chew­ki”. Świę­to jest jed­nym z punk­tów pro­gra­mu “Kubu­sio­wi Przy­ja­cie­le Natu­ry”. Dzie­ci z tej oka­zji przy­szły ubra­ne w […]


Czy­taj dalej …

Dziękujemy

5 kwietnia 2013
Samo­rząd Uczniow­ski  Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach dzię­ku­je rodzi­com, uczniom i nauczy­cie­lom  za pomoc w przy­go­to­wa­niu pacz­ki świą­tecz­nej.  Pro­duk­ty żyw­no­ścio­we, sło­dy­cze, che­mia gospo­dar­cza zosta­ły prze­ka­za­ne  wie­lo­dziet­nej rodzi­nie z […]


Czy­taj dalej …