Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 7)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Jasełka w kaplicy”

16 stycznia 2013
W śnież­ne popo­łu­dnie, 6 stycz­nia, w kapli­cy w Pie­czy­skach zgro­ma­dzi­li się wszy­scy ci, któ­rzy żyją jesz­cze atmos­fe­rą minio­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Wzo­rem lat ubie­głych dla przy­by­łych wystą­pi­li ucznio­wie naszej szko­ły, opo­wia­da­jąc swo­ją grą […]


Czy­taj dalej …

Drużynowe zawody w tenisie stołowym

4 stycznia 2013
3 stycz­nia 2013 r. odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców w kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych. W zawo­dach uczest­ni­czy­ły 4 szko­ły: SP Tekli­nów, SP Wysza­nów, ZS nr 2 w Wie­ru­szo­wie i SP Pie­czy­ska. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła […]


Czy­taj dalej …

Konkurs na kartę świąteczną

23 grudnia 2012
W pią­tek wrę­czo­no nagro­dy zwy­cięz­com szkol­ne­go kon­kur­su pt. „ Moja kart­ka świą­tecz­na” I miej­sce – Wik­to­ria Cichosz kl. III II miej­sce – Piotr Mro­żek kl. II III miej­sce — Nata­lia Smo­ra­wa kl. V […]


Czy­taj dalej …

Grzeczni otrzymują prezenty

23 grudnia 2012
Ucznio­wie naszej szko­ły i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go zna­ni są z dobrych uczyn­ków. W okre­sie przed­świą­tecz­nym  spraw­dzi­ło się powie­dze­nie, że „dobro powra­ca ze zdwo­jo­ną siłą”. Nie­spo­dzian­ki dla przed­szko­la­ków i dzie­ci przy­go­to­wa­li: […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie wigilijne w Pieczyskach

20 grudnia 2012
„Kie­dy nad­cho­dzi wie­czór wigi­lij­ny, spo­ty­ka­my się przy wigi­lij­nym sto­le rodzin­nym, aby poła­mać się opłat­kiem, skła­da­jąc sobie wza­jem­ne życze­nia” (Jan Paweł II) Tak też było w śro­do­wy wie­czór w sali OSP w Pie­czy­skach, gdzie spo­tka­li się nauczy­cie­le, ucznio­wie, […]


Czy­taj dalej …

Gwiazdkowy prezent dla Michała

20 grudnia 2012
„Czło­wiek tyle jest wart, ile może dać dru­gie­mu czło­wie­ko­wi”. W śro­dę, w cza­sie szkol­nej Wigi­lii, Bur­mistrz Wie­ru­szo­wa Bog­dan Nawroc­ki i Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach Mag­da­le­na Gabas prze­ka­za­li  bab­ci Micha­ła środ­ki finan­so­we na zakup butów orto­pe­dycz­nych […]


Czy­taj dalej …

Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

19 grudnia 2012
18 grud­nia 2012 r. w Gim­na­zjum nr 1 w Wie­ru­szo­wie odbył się IX Halo­wy Miko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w nastę­pu­ją­cym skła­dzie: Wik­to­ria Trze­ciak, Mar­ta Gabas, Mag­da­le­na Zawier­ta, Patry­cja Zawier­ta, […]


Czy­taj dalej …

O plastycznym sukcesie naszych koleżanek i kolegów

19 grudnia 2012
Kolej­ny raz — Mar­ta Grusz­ka — uczen­ni­ca kl .V zaję­ła I miej­sce w Powia­to­wym Kon­kur­sie Pla­stycz­nym „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” . Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we w Wie­ru­szo­wie i  Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry  w Gale­wi­cach. Talent pla­stycz­ny […]


Czy­taj dalej …

Każdy może zostać Św. Mikołajem

12 grudnia 2012
To już dzie­sią­ty raz jeste­śmy Miko­ła­ja­mi. Nie tymi świę­ty­mi, tyl­ko zwy­czaj­ny­mi, od małych czy­nów, ale za to z wiel­ki­mi ser­ca­mi. Po raz kolej­ny popro­si­li­śmy wszyst­kich uczniów o pomoc i kolej­ny raz spo­tka­li­śmy się z pozy­tyw­ną reak­cją. Dzię­ki szczo­dro­ści […]


Czy­taj dalej …