Home » Rok szkolny 2017/2018 (Page 6)

Rok szkolny 2017/2018

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne

23 lutego 2018
23 lute­go 2018 roku, w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pt. „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Tur­niej został prze­pro­wa­dzo­ny w dwóch eta­pach. W pierw­szym wszy­scy uczest­ni­cy odpo­wia­da­li na 35 pytań testo­wych. Pię­ciu naj­lep­szych kwa­li­fi­ko­wa­ło się do czę­ści ust­nej, gdzie odpo­wia­da­li na przy­go­to­wa­ne pyta­nia. Tema­ty­ką było sze­ro­ko poję­te ratow­nic­two i pożar­nic­two. Naszą […]


Czy­taj dalej …

Cenna lekcja historii

18 lutego 2018
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym gościem- panem Zeno­nem Szac­fa­je­rem, miło­śni­kiem histo­rii Wie­ru­szo­wa. Wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa, gdyż sta­no­wi ona jeden z punk­tów pro­gra­mu obcho­dów 650-lecia powsta­nia Wie­ru­szo­wa. Pre­lek­cja popar­ta cie­ka­wą pre­zen­ta­cją sta­ła się oka­zją do przed­sta­wie­nia naj­waż­niej­szych wyda­rzeń z histo­rii mia­sta. Bar­dzo cen­nym źró­dłem infor­ma­cji były oczy­wi­ście zdję­cia. Trze­ba przy­znać, że zbio­ry […]


Czy­taj dalej …

Dzień kota

16 lutego 2018
Są puszy­ste, mię­ciut­kie, mru­czą, miau­czą, łaszą się. Są raso­we, salo­now­ce, dachow­ce, bywa­ją też bez­dom­ne. KOTY! 16.02.2018r. przed­szko­la­ki  (3, 4 oraz 5, 6 – lat­ki) obcho­dzi­ły nie­ty­po­we świę­to — Dzień Kota. W tym dniu wszyst­kie dzie­ci zamie­ni­ły się w koty. Przed­szko­la­ki z zain­te­re­so­wa­niem oglą­da­ły pre­zen­ta­cję doty­czą­cą kotów, dodat­ko­wo zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce koty zna­ne i mniej zna­ne […]


Czy­taj dalej …

… i po feriach

10 lutego 2018
To, że szyb­ko minę­ły nie budzi wąt­pli­wo­ści. To, że były peł­ne atrak­cji i cie­ka­wych pro­po­zy­cji to fakt. Gmi­na Wie­ru­szów sfi­nan­so­wa­ła wyciecz­kę  uczniów naszej szko­ły do Wro­cła­wia. Przed nami, kolej­ny raz, zosta­ły sze­ro­ko otwar­te drzwi  Wro­cław­skie­go Teatru Lalek ze spek­ta­klem „Pie­­kło-Nie­­bo”- sztu­ką o miło­ści i prze­mia­nach, któ­re musi­my akcep­to­wać, żeby żyć peł­nią życia. Sztu­ką,  któ­ra pozwo­li­ła na dogłęb­ną ana­li­zę rela­cji mat­ki […]


Czy­taj dalej …

Ferie zimowe 2018

27 stycznia 2018
Uczniom, rodzi­com i nauczy­cie­lom życzy­my, obfi­tu­ją­cych w śnieg i radość, zdro­wych i bez­piecz­nych ferii zimo­wych. Zaję­cia w ferie zimo­we w szko­le (pdf) Patent na bez­piecz­ne ferie (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Sukces drugoklasistów

25 stycznia 2018
Ucznio­wie kla­sy II wzię­li udział w woje­wódz­kim kon­kur­sie „Waria­cje owo­­co­­wo-warzy­w­ne’’ zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Agen­cję Ryn­ku Rol­ne­go w Łodzi. Pod kie­run­kiem wycho­waw­czy­ni Boże­ny Kamiń­skiej wyko­na­li pra­cę kon­kur­so­wą w posta­ci fil­mu nawią­zu­ją­ce­go do hasła prze­wod­nie­go kon­kur­su „Waria­cje owo­­co­­wo-warzy­w­ne’’ i zdo­by­li II miej­sce. Kon­kurs miał na celu pro­pa­go­wa­nie zasa­dy zdro­we­go żywie­nia oraz kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych na obsza­rze […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

22 stycznia 2018
19 stycz­nia 2018 r. przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — sierż. szt. Paweł Ciu­ra spo­tkał się z ucznia­mi naszej szko­ły. Głów­nym celem spo­tka­nia było bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w trak­cie zbli­ża­ją­cych się ferii zimo­wych. Funk­cjo­na­riusz prze­strze­gał przed zagro­że­nia­mi jakie mogą ich spo­tkać w cza­sie zabaw na śnie­gu i lodzie. Mówił o nie­bez­pie­czeń­stwie zjaz­dów san­ka­mi w oko­li­cach dróg, zbior­ni­ków wod­nych, […]


Czy­taj dalej …

Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

22 stycznia 2018
16 stycz­nia br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się w Rejo­no­we Zawo­dy w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt. W zawo­dach uczest­ni­czy­ło 9 dru­żyn z pię­ciu powia­tów: łaskie­go, zdu­ń­sko-wol­skie­­go, wie­luń­skie­go, wie­ru­szow­skie­go i sie­radz­kie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na w skła­dzie: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta, któ­ra osta­tecz­nie upla­so­wa­ła się na 7 miej­scu. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Kochana Babciu, kochany Dziadku…

18 stycznia 2018
To wła­śnie te i inne sło­wa wyra­ża­ją­ce dzie­cię­cą miłość moż­na było sły­szeć na corocz­nym świę­cie, czy­li tzw. Dniu Senio­ra. Na taką uro­czy­stość zapro­si­li swo­ich Dziad­ków ucznio­wie i przed­szko­la­ki naszej szko­ły. Spo­tka­nie tra­dy­cyj­nie odby­wa­ło  się w sali OSP.  Mimo zimo­we­go chło­du tem­pe­ra­tu­ra uczuć była bar­dzo wyso­ka. Wyra­ża­ły ją sło­wa pio­se­nek, przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję ukła­dy […]


Czy­taj dalej …