Home » Rok szkolny 2017/2018 (Page 7)

Rok szkolny 2017/2018

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zabawa choinkowa w Pieczyskach

18 stycznia 2018
Nie­dziel­ne popo­łu­dnie ucznio­wie naszej szko­ły spę­dzi­li w gościn­nych murach Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej. Bawi­li się na nowo­rocz­nej zaba­wie cho­in­ko­wej połą­czo­nej z 26. Fina­łem WOŚP.  Jak co roku impre­za mogła się odbyć dzię­ki uprzej­mo­ści stra­ża­ków, zaan­ga­żo­wa­niu rodzi­ców  i nauczy­cie­li.  Naj­waż­niej­szym kon­kur­sem tego dnia był kon­kurs na naj­cie­kaw­szy kostium. Szan­se na odda­nie gło­su mie­li wszy­scy rodzi­ce, ale wybór […]


Czy­taj dalej …

650-lecie Wieruszowa

11 stycznia 2018
Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z nowej zakład­ki 650 – lecie Wie­ru­szo­wa na stro­nie www.wieruszow.pl, gdzie może­cie Pań­stwo zapo­znać się z kalen­da­rzem obcho­dów 650 – lecia Wie­ru­szo­wa oraz „ zawie­ru­szyć się w foto­gra­ficz­nej podró­ży w cza­sie”. Na stro­nie będą umiesz­cza­ne wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje odno­śnie zapla­no­wa­nych wyda­rzeń w ramach obcho­dów. Zachę­ca­my Pań­stwa do współ­two­rze­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści do prze­sy­ła­nia foto­gra­fii z nasze­go regio­nu w celu […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w tenisie stołowym

11 stycznia 2018
10 stycz­nia br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w teni­sie sto­ło­wym. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta. Osta­tecz­nie dziew­czę­ta zaję­ły II miej­sce. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w tenisie stołowym

6 stycznia 2018
5 stycz­nia br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w teni­sie sto­ło­wym. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców i dziew­cząt. Chłop­cy w skła­dzie: Dęb­ski Filip, Poda­wacz Jakub i Sowa Maciej zaję­li III miej­sce, nato­miast dziew­czy­ny: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta ‑II miej­sce i tym samym zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do zawo­dów powia­to­wych. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Przedstawienie profilaktyczne

10 grudnia 2017
W ramach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych kla­sy IV-VII obej­rza­ły w Wie­ru­szow­skim Domu Kul­tu­ry spek­takl teatral­ny pt. ”Labi­rynt prze­mo­cy”. Poru­szo­no w nim waż­ne tema­ty doty­czą­ce prze­mo­cy  rówie­śni­czej, agre­sji słow­nej i fizycz­nej. Akto­rzy poka­za­li, jak mło­dy czło­wiek powi­nien reago­wać, gdy sta­nie się ofia­rą nagan­nych zacho­wań.  Zwró­co­no tak­że uwa­gę na cyber­prze­moc i jej poważ­ne kon­se­kwen­cje. Histo­ria opo­wie­dzia­na na sce­nie skoń­czy­ła się dobrze, […]


Czy­taj dalej …

Konkurs plastyczny „Mikołaj”

10 grudnia 2017
Jak co roku kon­kurs pla­stycz­ny o Miko­ła­ju cie­szył się ogrom­nym powo­dze­niem. Na wysta­wę tra­fi­ło 35 prac, któ­re zachwy­ca­ły pomy­sło­wo­ścią, kre­atyw­no­ścią i sta­ran­no­ścią wyko­na­nia. Tym razem zaszczyt wyło­nie­nia zwy­cięz­ców przy­padł samo­rzą­do­wi uczniow­skie­mu. Nie było to łatwe zada­nie, o czym świad­czy fakt, że nagro­dzo­no aż 12 prac. Gra­tu­lu­je­my! […]


Czy­taj dalej …

Finał akcji „Góra Grosza”

10 grudnia 2017
Pod­su­mo­wa­li­śmy akcję  „Góra Gro­sza”.  Wyścig o zwy­cię­stwo trwał do koń­ca. W tym roku  nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem oka­za­ła się kla­sa V. Zgod­nie z obiet­ni­cą  otrzy­ma­li bar­dzo słod­ki upo­mi­nek, któ­ry umi­lił pra­co­wi­ty pią­tek.  Dru­gie miej­sce zaję­ła kla­sa VII, a tuż za nią zna­la­zła się kla­sa I. Kolej­na edy­cja już za rok. […]


Czy­taj dalej …

Dziękujemy!

10 grudnia 2017
Samo­rząd uczniow­ski dzię­ku­je rodzi­com i uczniom naszej szko­ły za pomoc w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­nej pacz­ki dla potrze­bu­ją­cej rodzi­ny.  Dzię­ki Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­niu  i  chę­ci pomo­cy może­my być pomoc­ni­ka­mi Św. Miko­ła­ja i spra­wiać radość innym. Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu szczę­ścia i pomyśl­no­ści w Nowym Roku. […]


Czy­taj dalej …

6 grudnia — Mikołajki w naszej szkole

10 grudnia 2017
Cho­ciaż za okna­mi brak śnie­gu, to nastrój świą­tecz­ny zago­ścił już w naszej szko­le. W tym wyjąt­ko­wym dniu ucznio­wie, rodzi­ce, zapro­sze­ni goście i nauczy­cie­le zebra­li się o godzi­nie 17.00 w sali OSP w Pie­czy­skach, aby spo­tkać się z nie­co­dzien­nym, ale wszyst­kim dobrze zna­nym gościem- Miko­ła­jem. Tego dnia każ­dy, kto mógł, zało­żył miko­ła­jo­wą czap­kę na cześć Świę­te­go Miko­ła­ja. Pani dyrek­tor Mag­da­le­na […]


Czy­taj dalej …