Home » Aktualności » Co dalej ósmoklasisto?

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Co dalej ósmoklasisto?

W ramach  doradz­twa zawo­do­we­go ucznio­wie  kla­sy VIII odwie­dzi­li sąsia­du­ją­cą  ze szko­łą filię jed­ne­go z naj­więk­szych zakła­dów pro­duk­cji mebli „Wer­sal”.

Ósmo­kla­si­ści wraz z opie­ku­na­mi i  pod opie­ką  kie­row­ni­ków zakła­du mie­li moż­li­wość poznać taj­ni­ki powsta­wa­nia mebli od przy­sło­wio­wej ”pod­szew­ki”. Obser­wo­wa­li każ­dą fazę pro­duk­cji. Od momen­tu dostar­cze­nia drew­nia­ne­go ste­la­ża , aż po kon­tro­lę jako­ści wyko­na­ne­go, goto­we­go mebla i jego przy­go­to­wa­nia do wysył­ki. Widzie­li, jak wyglą­da pra­ca w dużej hali pro­duk­cyj­nej, gdzie tapi­ce­rzy przy swo­ich sta­no­wi­skach na róż­nych eta­pach mon­ta­żu koń­czy­li swój mebel. Na koniec tej jak­że cie­ka­wej wyciecz­ki ucznio­wie otrzy­ma­li fir­mo­we upo­min­ki.

Tego typu spo­tka­nia pomo­gą ósmo­kla­si­stom zapla­no­wać karie­rę i pod­jąć decy­zję doty­czą­cą dal­szej ścież­ki edu­ka­cyj­no-zawo­do­wej, czy­li wybo­ru szko­ły. W naszej oko­li­cy nie bra­ku­je zakła­dów meblo­wych i zna­le­zie­nie pra­cy w tym zawo­dzie nie powin­no być trud­ne dla przy­szłych absol­wen­tów naszej szko­ły.