Home » Rok szkolny 2018/2019 » Czas podsumowań rozpoczęty

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Czas podsumowań rozpoczęty

W czwar­tek 13 czerw­ca w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel pod­su­mo­wu­ją­cy osią­gnię­cia uczniów w róż­nych kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Za god­ne repre­zen­to­wa­nie szko­ły wyróż­nie­ni zosta­li spor­tow­cy: Mar­cel Muro­wa­ny i Szy­mon Fro­nia z kl. V, Dawid Szczer­buk, Maria Puchal­ska i Julia Śliw­ka z kl. VI, Alan Fro­nia, Mał­go­rza­ta Dąbik i Mar­ty­na Kik z kl. VII oraz Miko­łaj Soj­ka i Maciej Sowa z kl. VIII. Kolej­nym punk­tem było pod­su­mo­wa­nie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Języ­ka Angiel­skie­go “Mel­ting Pot”, któ­ry odbył się 4 kwiet­nia 2019r. War­to było cze­kać na ogło­sze­nie wyni­ków, ponie­waż w kate­go­rii klas IV I miej­sce zaję­ła Zuzan­na Sku­pień, a Han­na Zna­mi­row­ska miej­sce II. W kate­go­rii klas V na miej­scu I upla­so­wał się Adam Sztuc­ki.

Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu było pod­su­mo­wa­nie Szkol­nej Kasy Oszczęd­no­ści dzia­ła­ją­cej przy naszej szko­le. Ucznio­wie otrzy­ma­li nagro­dy za udział w licz­nych kon­kur­sach szkol­nych: Adam Lisiec­ki z kl. I, Mar­ce­li­na Małec­ka z kl. I i Danu­ta Bin­kow­ska z kl. III za pra­ce pla­stycz­ne  „Z SKO speł­nia­my swo­je marze­nia”; ucznio­wie kl. IV: Zuzan­na Sku­pień, Michał Wró­bel i Julia Tra­ła za „Pie­nięż­ne dyk­tan­do orto­gra­ficz­ne”; Tomasz Kos z kl. VI i Krzysz­tof Śpi­giel z kl. IV za wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ne skar­bon­ki. Rejo­no­wy Bank Spół­dziel­czy w Lutu­to­wie nagro­dził 6 naj­czę­ściej oszczę­dza­ją­cych uczniów: Danu­tę Bin­kow­ską z kl. III, Doro­tę Bin­kow­ską z kl. III, Jaku­ba Kika z kl. I, Kami­la Wydrę z kl. II, Han­nę Paw­lak z kl. I i Alek­san­dra Strzel­czy­ka z kl. II.

Wszyst­kim nagro­dzo­nym gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów.