Home » Rok szkolny 2017/2018 » „Czytanie łączy”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Czytanie łączy”

„Dziś patrio­ta już nie musi
Nosić cięż­kich kara­bi­nów
Ani pod­czas strasz­nej woj­ny
Doko­ny­wać wiel­kich czy­nów”

Pod hasłem „Czy­ta­nie łączy” w ramach XVII Ogól­no­pol­skie­go Tygo­dnia Czy­ta­nia Dzie­ciom i w ramach akcji Cała Pol­ska Czy­ta Dzie­ciom w naszej szko­le w pią­tek 8 czerw­ca czy­ta­no   wier­sze o tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Czy­ta­nie dosłow­nie i w prze­no­śni połą­czy­ło trzy poko­le­nia. Zapro­sze­nie na spo­tka­nie  przy­ję­ła bab­cia Hani z kla­sy III, któ­ra prze­czy­ta­ła wiersz pt. „Modli­twa pol­skie­go dziew­czę­cia”. Jej wnucz­ka z wiel­kim prze­ję­ciem zapre­zen­to­wa­ła wiersz „11 listo­pa­da”. Przed­sta­wi­cie­la­mi rodzi­ców była mama Jul­ki z kla­sy I i tata Krzy­sia z kla­sy III, któ­rzy prze­czy­ta­li wier­sze: „Modli­twa za Ojczy­znę” i „ O pol­skim patrio­ty­zmie”. Tuż po nich  wier­sze czy­ta­ły ich dzie­ci. Usły­sze­li­śmy utwo­ry: „Pol­ska fla­ga” i „W wol­nej Pol­sce”, któ­re w ich wyko­na­niu pod­kre­śli­ły patrio­tycz­ny cha­rak­ter całej akcji.

Nie bez powo­du wła­śnie takie wier­sze zosta­ły wybra­ne przez nauczy­cie­la-biblio­te­ka­rza. Jest to kolej­na impre­za szkol­na zwią­za­na z obcho­da­mi stu­le­cia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski.