Home » Aktualności » Czytanki pośniadanki „Świat zwierząt”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Czytanki pośniadanki „Świat zwierząt”

Świat zwie­rząt jest  bar­dzo róż­no­rod­ny a dzie­ci nie­ustan­nie zada­ją na jego temat mnó­stwo pytań. W czwar­tek 14.03.2019 dzie­ci z nasze­go Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go odwie­dzi­ła pani Ber­na­de­ta Okoń z Miej­sko Gmin­nej Biblio­te­ki w Wie­ru­szo­wie. Przed­szko­la­ki z  zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły opo­wie­ści „Zwie­rzę­ta w zoo”, „ W głę­biach oce­anu”, „ Świat zwie­rząt”. Barw­ne, prze­strzen­ne
i dźwię­ko­we książ­ki przy­bli­ży­ły dzie­ciom jak wyglą­da życie zwie­rząt na róż­nych kon­ty­nen­tach i w oce­anach. Na zakoń­cze­nie zajęć wszy­scy wspól­nie uło­ży­li puz­zle ze zwie­rzę­ta­mi, któ­re sta­no­wi­ły pod­su­mo­wa­nie nasze­go spo­tka­nia. Z  nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne spo­tka­nie.