Home » Aktualności » Czytanki-pośniadanki w przedszkolu

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Czytanki-pośniadanki w przedszkolu

Pierw­szy dzień lute­go spę­dzi­li­śmy w miłym towa­rzy­stwie. Dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (gru­pa młod­sza i star­sza) odwie­dzi­ła pani Ber­na­de­ta Okoń z miej­sko-gmin­nej biblio­te­ki w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od prze­czy­ta­nia trzech opo­wia­dań dla dzie­ci („Pory roku, zima”, „Za dużo zimo­wych zabaw” K. Hud­son, „Fran­klin ma zły dzień” P. Boure­ois, B. Clark).  Wie­le emo­cji i rado­ści wywo­ła­ła zaba­wa dru­ży­no­wa, a jako pod­su­mo­wa­nie spo­tka­nia przed­szko­la­ki w gru­pach wyko­na­ły wspól­ną pra­cę pt.”Sporty zimo­we” tech­ni­ka kola­żu. Bar­dzo dzię­ku­je­my za spo­tka­nie i mamy nadzie­ję, że jesz­cze odwie­dzi nas pani Ber­na­de­ta z kolej­ny­mi czy­tan­ka­mi-pośnia­dan­ka­mi.