Home » Rok szkolny 2017/2018 » “Dobry Start”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

“Dobry Start”

Sza­now­ni Pań­stwo,

1 czerw­ca 2018 r. weszło w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie rzą­do­we­go pro­gra­mu „Dobry Start”,  dzię­ki któ­re­mu rodzi­ce i opie­ku­no­wie – bez wzglę­du na docho­dy – otrzy­ma­ją raz w roku wspar­cie finan­so­we w wyso­ko­ści 300 zł na zakup m.in. przy­bo­rów szkol­nych. Świad­cze­niem zosta­ną obję­ci wszy­scy ucznio­wie.

Wnio­ski o świad­cze­nie z pro­gra­mu moż­na skła­dać onli­ne już od 1 lip­ca br. Nabór wnio­sków w for­mie papie­ro­wej roz­pocz­nie się mie­siąc póź­niej – 1 sierp­nia br. Osta­tecz­ny ter­min mija 30 listo­pa­da br.

“Dobry Start” — pla­kat (pdf)

“Dobry Start” — ulot­ka (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.