Home » Aktualności » Drodzy Rodzice!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Drodzy Rodzice!

Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach infor­mu­je, iż od 8 kwiet­nia 2019 r. do odwo­ła­nia pla­no­wa­ny jest strajk nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły.

W związ­ku z tym w poda­nym okre­sie w szko­le oraz w oddzia­łach przed­szkol­nych nie odbę­dą się zaję­cia dydak­tycz­no – wycho­waw­cze.

Reali­za­cja zadań opie­kuń­czych oraz zapew­nie­nie bez­piecz­nych warun­ków poby­tu w szko­le w dniach straj­ku jest bar­dzo ogra­ni­czo­na.

W związ­ku z tym bar­dzo pro­szę o zor­ga­ni­zo­wa­nie opie­ki dla wła­snych dzie­ci.