Home » Aktualności » Dzieci z Pieczysk dla Wojtusia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzieci z Pieczysk dla Wojtusia

Do trwa­ją­cej na Face­bo­oku Ogól­no­pol­skiej Akcji „Arty­ści dla Woj­tu­sia” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Arty­stów i Przy­ja­ciół Teatru Ślą­skie­go w Kato­wi­cach pod nazwą #Koły­san­ka­dla­Woj­tu­sia posta­no­wi­ły włą­czyć się uczen­ni­ce kla­sy III Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach Julia i Zuzia. Dziew­czyn­ki zaśpie­wa­ły swo­je autor­skie koły­san­ki, aby pomóc cho­re­mu na SMA Woj­tu­sio­wi Howi­so­wi. W akcję włą­czy­ło się już wie­lu arty­stów sce­ny pol­skiej m.in. Olga Boń­czyk, Rena­ta Prze­myk, Anna Guzik, Pec­tus, Piotr Kupi­cha oraz wie­le innych osób.  Szko­ła włą­czy­ła się rów­nież w akcje szy­cia mase­czek, z któ­rych dochód został prze­zna­czo­ny na rzecz chłop­ca. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, któ­rym los cho­re­go chłop­ca nie jest obo­jęt­ny, aby włą­czy­li się w te wspa­nia­łe akcje.