Home » Rok szkolny 2017/2018 » Dziękujemy!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dziękujemy!

Samo­rząd uczniow­ski dzię­ku­je rodzi­com i uczniom naszej szko­ły za pomoc w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­nej pacz­ki dla potrze­bu­ją­cej rodzi­ny.  Dzię­ki Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­niu  i  chę­ci pomo­cy może­my być pomoc­ni­ka­mi Św. Miko­ła­ja i spra­wiać radość innym. Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu szczę­ścia i pomyśl­no­ści w Nowym Roku.