Home » Aktualności » Dzień Drzewa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Drzewa

Dzień Drze­wa przy­pa­da w kalen­da­rzu świąt nie­ty­po­wych na 10 paź­dzier­ni­ka, dla­te­go dzie­ci z gru­py 3–4 lat­ków z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uczci­ły ten wyjąt­ko­wy dzień. Była to oka­zja do pod­ję­cia tema­ty­ki drzew i dba­nia o śro­do­wi­sko. Dzie­ci wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia “O trzech wierz­bach”, z uwa­gą oglą­da­ły książ­ki o tema­ty­ce leśnej oraz wyko­na­ły wspól­ną pra­cę pla­stycz­ną. Następ­nie przed­szko­la­ki stwo­rzy­ły na dywa­nie syl­we­tę drze­wa.

Naj­bar­dziej jed­nak dzie­ci cie­szy­ły się ze wspól­ne­go sadze­nia drze­wa na tere­nie przy­szkol­nym. Od dziś już każ­dy przed­szko­lak wie, jak waż­ne i potrzeb­ne są drze­wa oraz że wszy­scy musi­my o nie dbać.