Home » Aktualności » Dzień Flagi i 3 Maja #mojaflaga

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Flagi i 3 Maja #mojaflaga

Wszy­scy dosko­na­le wie­my, że maj to mie­siąc, w któ­rym każ­dy Polak powi­nien pamię­tać o waż­nych wyda­rze­niach dla naszej Ojczy­zny. Uchwa­le­nie Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz Dzień Fla­gi Pań­stwo­wej to zna­czą­ce daty w histo­rii kra­ju. Rów­nież ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach włą­czy­li się w akcję #moja­fla­ga. Ucznio­wie kla­sy III przez cały tydzień pod­czas zdal­ne­go naucza­nia, korzy­sta­jąc z por­ta­lu gov.pl- zdal­ne lek­cje utrwa­la­li swo­ją wie­dzę na temat sym­bo­li naro­do­wych. Codzien­nie mogli się zapo­znać z pre­zen­ta­cja­mi oraz róż­ny­mi cie­ka­wost­ka­mi doty­czą­cy­mi dane­go sym­bo­lu. Wyko­ny­wa­li też zada­nia zwią­za­ne z tą tema­ty­ką wyko­rzy­stu­jąc e‑podręczniki. Pod­su­mo­wa­nie tych dzia­łań były wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne przez dzie­ci  bia­ło-czer­wo­ne fla­gi. Kla­sa II obej­rza­ła pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną na temat fla­gi i film „Pol­skie Sym­bo­le Naro­do­we” oraz wyko­na­ła fla­gi, któ­ry­mi przy­ozdo­bi  okna swo­ich domów. Star­si ucznio­wie z klas V‑VIII wzię­li udział w szkol­nym kon­kur­sie pt. „Co wiem o Kon­sty­tu­cji 3 Maja”. Naj­lep­szą wie­dzą wyka­za­li się nastę­pu­ją­cy uczest­ni­cy:

dwa pierw­sze miej­sca ‑Julia Tra­ła kl. V. i Filip Domań­ski kl. VIII

dwa dru­gie miej­sca- Lena Tra­far­ska kl.V i Mał­go­rza­ta Dąbik kl.VIII

dwa trze­cie miej­sca- Bar­tosz Dra­piew­ski kl. VI i Bar­tosz Kik kl.VII

Dzię­ki takim dzia­ła­niom uświa­da­mia­my dzie­ciom kim jeste­śmy, skąd się wywo­dzi­my, jaka jest nasza prze­szłość, uczy­my je bycia Pola­kiem i miło­ści do kra­ju ojczy­ste­go.

Wszyst­kim, któ­rzy pie­lę­gnu­ją i dba­ją o nasze war­to­ści patrio­tycz­ne Gra­tu­lu­je­my!