Home » Rok szkolny 2017/2018 » Dzień Mamy i Taty

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Mamy i Taty

W pią­tek 15 czerw­ca 2018 roku w kla­sie I zor­ga­ni­zo­wa­no Dzień Mamy i Taty. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych do szko­ły przy­by­li rodzi­ce wraz ze swo­imi pocie­cha­mi. Pierw­szo­kla­si­ści przed­sta­wi­li pro­gram arty­stycz­ny skła­da­ją­cy się z wier­szy i pio­se­nek. Wszyst­kim wystę­pom przy­glą­da­li się uśmiech­nię­ci, a jed­no­cze­śnie wzru­sze­ni rodzi­ce, któ­rzy okla­ski­wa­li  popi­sy swo­ich dzie­ci. Po wystę­pie każ­dy rodzic otrzy­mał pięk­ny upo­mi­nek z racji minio­ne­go Dnia Mat­ki i nad­cho­dzą­ce­go Dnia Ojca. Po czę­ści arty­stycz­nej było wspól­ne pie­cze­nie kieł­ba­sek przy ogni­sku oraz słod­ki poczę­stu­nek. Czas uro­czy­sto­ści minął w bar­dzo przy­jem­nej, rodzin­nej atmos­fe­rze, któ­ra na pew­no sprzy­ja budo­wa­niu wię­zi rodzin­nych, ale tak­że pozy­tyw­nie wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie „kla­so­wej” rodzi­ny.