Home » Aktualności » Dzień otwarty w szkole w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień otwarty w szkole w Pieczyskach

W ponie­dzia­łek 28 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach miał miej­sce Dzień Otwar­ty. Z zapro­sze­nia szko­ły sko­rzy­sta­li rodzi­ce nowych dzie­ci jak i uczniów tej szko­ły. Jak co roku naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się zaję­cia w gru­pie naj­młod­szej, jed­nak­że nie bra­kło rów­nież zain­te­re­so­wa­nych rodzi­ców w kla­sach I‑III. Przed­szko­la­ków z oddzia­łu 3–4 lat­ków odwie­dzi­ły dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku chcą dołą­czyć do naszej małej spo­łecz­no­ści. Odwie­dzi­li nas rów­nież rodzi­ce tego­rocz­nych przed­szko­la­ków, któ­rzy z uwa­gą obser­wo­wa­li swo­je pocie­chy pod­czas zajęć. Na zaję­cia w kla­sach I‑III przy­by­li rodzi­ce, któ­rzy podzi­wia­li pra­cę swo­ich dzie­ci.

Spo­tka­nia upły­nę­ły w miłej atmos­fe­rze i zin­te­gro­wa­ły róż­ne poko­le­nia.