Home » Rok szkolny 2017/2018 » „Dzień Otwarty”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Dzień Otwarty”

19.03.2018 r. w oddzia­le przed­szkol­nym odbył się  „Dzień Otwar­ty”, któ­ry ma za zadnie uła­twić dzie­ciom pro­ces adap­ta­cji w nowym miej­scu. Pod­czas tego dnia dzie­ci, któ­re jesz­cze  nie uczęsz­cza­ją do przed­szko­la, w towa­rzy­stwie swo­ich rodzi­ców mogły zapo­znać się z wypo­sa­że­niem sali, pra­cu­ją­cy­mi pania­mi, uczest­ni­czy­ły w cie­ka­wych zaję­ciach oraz zaba­wach inte­gra­cyj­nych. Pod­czas zabaw swo­bod­nych mia­ły oka­zję poznać swo­ich rówie­śni­ków.

W nagro­dę każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło drob­ny upo­mi­nek.