Home » Aktualności » Dzień Przedszkolaka w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Przedszkolaka w Pieczyskach

“Przed­szko­lak dobrze wie,
że kie­dy 20 wrze­śnia zbli­ża się,
od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka
wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka.”

Tego dnia dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z gru­py 3–4 lat­ków zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Przed­szko­la­ki bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w zaba­wach, grach i tań­cach. Wspól­nie wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną, wzię­ły udział w balo­no­wym przy­ję­ciu.

Za wspól­ne zaba­wy każ­dy otrzy­mał medal i dyplom z życze­nia­mi. Ten wyjąt­ko­wy czas upły­nął przed­szko­la­kom bar­dzo szyb­ko, a śmiech i radość świad­czy­ły o świet­nej zaba­wie.