Home » Rok szkolny 2017/2018 » Dzień Samorządności

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Samorządności

We wto­rek, 20 mar­ca świę­to­wa­li­śmy powi­ta­nie wio­sny, któ­re w naszej szko­le trak­tu­je­my jako Dzień Samo­rząd­no­ści. Obcho­dy roz­po­czął krót­ki apel, na któ­rym Piotr (w tro­chę innej odsło­nie) przed­sta­wił nam pro­gram tego dnia. Roz­po­czę­ło się od pre­zen­ta­cji kolo­ro­wych klas, a trze­ba przy­znać, że nie zawsze było to łatwe zada­nie. Wszy­scy, któ­rzy pra­gnę­li popra­wić swój wygląd, mogli odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i fry­zjer­ski. Nie zabra­kło też cie­ka­wych tatu­aży i kolo­ro­wych nakle­jek. Duże emo­cje wzbu­dzi­ły wybo­ry miss i miste­ra. Kan­dy­dat­ki i kan­dy­da­ci z klas IV-VII pre­zen­to­wa­li się dosko­na­le, ale o wygra­nej decy­do­wa­ło gło­so­wa­nie całej spo­łecz­no­ści uczniow­skiej,  nauczy­cie­li i pod­chwy­tli­we pyta­nia przy­go­to­wa­ne przez prowadzących(Mateusza i Szy­mo­na). Tytuł” Miss Wio­sny” zdo­by­ła Alicja(Filip Domań­ski), a tytuł „Miste­ra Wio­sny” wywal­czył Seba(Gosia Dąbik). Na zwo­len­ni­ków gier plan­szo­wych cze­ka­ło spo­ro pro­po­zy­cji dobrej zaba­wy. Nie zabra­kło tak­że pre­zen­ta­cji cie­ka­wych hob­by i zain­te­re­so­wań. Obcho­dy świę­ta zakoń­czy­ło spa­le­nie sym­bo­licz­nej marzan­ny. Teraz to już na pew­no zago­ści wio­sna.