Home » Aktualności » Dzień Sołtysa w Oddziale Przedszkolnym

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Sołtysa w Oddziale Przedszkolnym

W dniu 11.03.2019 tj. ponie­dzia­łek Oddział Przed­szkol­ny odwie­dzi­ła Soł­tys Pie­czysk pani Hele­na Ostry­charz. To wła­śnie w tym dniu obcho­dzo­ny jest Dzień Soł­ty­sa. Pani Soł­tys przy­bli­ży­ła dzie­ciom czę­sto nie­ła­twą pra­cę oraz zaan­ga­żo­wa­nie, trud i poświe­ce­nie na rzecz lokal­nych spo­łecz­no­ści jakie nie­sie za sobą peł­nio­na funk­cja. Cier­pli­wie odpo­wia­da­ła na wszyst­kie pyta­nia przed­szko­la­ków. Dzie­ci z uwa­gą słu­cha­ły o czym mówi zapro­szo­ny gość. Bar­dzo dzię­ku­je­my za poświę­co­ny czas oraz za przy­bli­że­nie Pani pra­cy. Pra­ca w spo­łecz­no­ści jest zawsze trud­na, cza­sem rów­nież jest bar­dzo żmud­na. Dla­te­go też życzy­my wytrwa­ło­ści, doświad­cza­nia jedy­nie dobro­ci i życz­li­wo­ści od innych!