Home » Rok szkolny 2013/2014 » Dzień Sportu

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Sportu

W pią­tek 13 czerw­ca nasza szko­ła obcho­dzi­ła Dzień Spor­tu. W tym dniu ucznio­wie klas I‑VI oraz przed­szko­la­ki rywa­li­zo­wa­ły w róż­nych kon­ku­ren­cjach spor­to­wych: wyści­gi rzę­dów-kla­sy I‑II, dwa ognie-kla­sy III-IV oraz mecz pił­ki noż­nej-kla­sy V‑VI. Przed­szko­la­ki mia­ły do poko­na­nia spraw­no­ścio­wy tor prze­szkód, z któ­rym sobie świet­nie pora­dzi­ły. Każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­mał drob­ny upo­mi­nek. Nale­ży pod­kre­ślić, że prze­strze­ga­ne były wszyst­kie zasa­dy spor­to­wej rywa­li­za­cji, a tak­że kul­tu­ral­ne­go kibi­co­wa­nia. Dodat­ko­wo zawod­ni­ków i zawod­nicz­ki dopin­go­wał zespół czir­li­de­rek. Po zakoń­czo­nych zawo­dach odby­ło się ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek.