Home » Aktualności » Dzień św. Patryka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień św. Patryka

W ramach popu­la­ry­zo­wa­nia wie­dzy o kul­tu­rze kra­jów anglo­ję­zycz­nych, z oka­zji Dnia Świę­te­go Patry­ka odbył się w naszej szko­le kon­kurs na naj­bar­dziej pomy­sło­we nakry­cie gło­wy, nawią­zu­ją­ce tema­ty­ką do tego słyn­ne­go irlandz­kie­go świę­ta. Wśród uczniów klas I-III Jakub Kopac­ki zajął I miej­sce, a Adam Lisiec­ki II miej­sce. W kate­go­rii klas IV-VI I miej­sce powę­dro­wa­ło do Han­ny Zna­mi­row­skiej, II miej­sce do Toma­sza Kosa, a III miej­sce zajął kape­lusz Toma­sza i Krzysz­to­fa Śpi­glów. Wszyst­kim gra­tu­lu­je­my kre­atyw­no­ści i zaan­ga­żo­wa­nia.