Home » Aktualności » Dzień z teatrem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień z teatrem

„Mądre baj­ki i pięk­ne pio­sen­ki spra­wia­ją, że nauka sta­nie się fraj­dą”

Ponie­dzia­łek upły­nął w teatral­nej atmos­fe­rze. Pierw­si do Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry wyje­cha­li ucznio­wie klas I, III i gru­pa 5–6-latków, aby obej­rzeć przed­sta­wie­nie pt. ”Kró­lo­wa Śnie­gu”.  Dru­ga gru­pa zło­żo­na z uczniów klas IV-VII zosta­ła zapro­szo­na  do aka­de­mii Pana Klek­sa. Ory­gi­nal­ność i nie­ty­po­we meto­dy naucza­nia pro­fe­so­ra Ambro­że­go wzbu­dza­ły zawsze wie­le kon­tro­wer­sji. Akto­rzy Teatru Muzycz­ne­go Syren­ka wzbo­ga­ci­li tekst popi­sa­mi wokal­ny­mi, co uatrak­cyj­ni­ło sztu­kę.