Home » Aktualności » Europejski Dzień Języków Obcych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Europejski Dzień Języków Obcych

26 wrze­śnia odbył się w naszej szko­le Euro­pej­ski Dzień Języ­ków Obcych. Zgod­nie z zało­że­nia­mi Rady Euro­py, zasad­ni­czym celem  obcho­dów Dnia Języ­ków jest pod­no­sze­nie  świa­do­mo­ści w zakre­sie: bogac­twa i róż­no­rod­no­ści  języ­ko­wej  Euro­py, któ­re nale­ży pie­lę­gno­wać i roz­sze­rzać; potrze­by zwięk­sza­nia zakre­su naucza­nych języ­ków (tak­że tych mniej zna­nych i uży­wa­nych), co  skut­ko­wać będzie roz­sze­rze­niem  wie­lo­ję­zycz­no­ści; potrze­by osią­ga­nia przez oby­wa­te­li pew­ne­go  zaawan­so­wa­nia w zakre­sie co naj­mniej dwóch języ­ków, poza swo­im wła­snym, tak aby mogli  w peł­ni wyko­rzy­stać swój poten­cjał jako oby­wa­te­le demo­kra­tycz­nej Euro­py.

W naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no licz­ne kon­kur­sy. Ucznio­wie kla­sy VIII zmie­rzy­li się z cyry­li­cą.

Kla­sa IV w zaba­wie “Run­ning dic­ta­tion” wal­czy­ła z bez­błęd­nym prze­pi­sy­wa­niem wyra­zów w kil­ku języ­kach euro­pej­skich, a kla­sa V bra­ła udział w zada­niu Sło­wa dooko­ła Euro­py — „Dobie­ran­ka”, czy­li ile wyra­zów odgad­niesz?”. Na zakoń­cze­nie obcho­dów ucznio­wie wzię­li udział w kon­kur­sie pt. “Szkol­ny poli­glo­ta”. Zada­nie pole­ga­ło na powie­dze­niu sło­wa dzień dobry w róż­nych języ­kach euro­pej­skich. Nasi zwy­cięz­cy: Adam Sztuc­ki, Michał Dęb­ski i Tomasz Śpi­giel popi­sa­li się zna­jo­mo­ścią 21 języ­ków.