Home » Aktualności » Ferie w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ferie w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

21 lute­go 2019 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spę­dzi­li na auto­ka­ro­wej wyciecz­ce do Pol­skiej Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa na zam­ku w Mosz­nej.
Na miej­scu w bla­sku słoń­ca mogli podzi­wiać zamek jak z baj­ki. Za pomo­cą gada­ją­cej Tia­ry Przy­dzia­łu zosta­li przy­po­rząd­ko­wa­ni  do jed­ne­go z czte­rech domów i ubra­ni w odpo­wied­nie sza­ty. Z prze­wod­ni­kiem zwie­dzi­li zamek, pozna­li jego histo­rię, mie­li moż­li­wość wal­ki na bez­piecz­ne bro­nie oraz bra­li udział w lek­cji cza­ro­dziej­skich elik­si­rów, któ­ra oka­za­ła się nie­zwy­kle cie­ka­wa.
Kolej­nym punk­tem był prze­jazd do Opo­la i sean­se w Kinie Medu­za. Młod­sze dzie­ci obej­rza­ły film „Mała Cza­row­ni­ca’. Tytu­ło­wa boha­ter­ka chcia­ła dowie­dzieć się,  co spra­wia, że cza­row­ni­ca może być dobra. Ta wie­dza odmie­ni­ła życie wszyst­kich cza­row­nic i zmie­ni­ła cały świat. Star­si ucznio­wie pozna­li Stor­ma, boha­te­ra fil­mu pt. „Opo­wieść o odwa­dze”. Cie­ka­wość chłop­ca popchnę­ła go w stro­nę wiel­kiej przy­go­dy w śre­dnio­wiecz­nym mia­stecz­ku i wpły­nę­ła na jego życie.
Fina­ło­wym punk­tem wyciecz­ki było Cen­trum Han­dlo­we Karo­lin­ka  ze stre­fa­mi gastro­no­micz­ny­mi McDonald’s i KFC. Ucznio­wie posi­le­ni ulu­bio­ny­mi przy­sma­ka­mi, zmę­cze­ni, ale peł­ni wra­żeń wró­ci­li do szko­ły.

Wyjazd dofi­nan­so­wa­ny był ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów na atrak­cyj­ne spę­dze­nie ferii zimo­wych.

W cza­sie ferii ucznio­wie szko­ły sko­rzy­sta­li rów­nież z czte­rech dar­mo­wych wyjaz­dów na basen do Kęp­na oraz uczest­ni­czy­li 19 lute­go 2019r. w zaję­ciach przy­go­to­wa­nych przez pra­cow­ni­ków Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry w Wie­ru­szo­wie pn. Scien­ce for Kids.

Wyjaz­dy dofi­nan­so­wa­ne zosta­ły ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów. Dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu ucznio­wie mogli spę­dzić atrak­cyj­nie tego­rocz­ne ferie zimo­we.