Home » Rok szkolny 2013/2014 » Festyn Rodzinny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Festyn Rodzinny

Począ­tek lata, majo­we świę­to mam, czerw­co­we dzie­ci i tatu­siów, a nade wszyst­ko chęć bycia razem i wspól­nej zaba­wy przy­świe­ca­ła orga­ni­za­to­rom II festy­nu Rodzin­ne­go – Radzie Rodzi­ców. Zaczę­ło się pochmur­ną i wietrz­ną pogo­dą. Nie sta­no­wi­ła ona prze­szko­dy w świet­nej zaba­wie na dmu­cha­nym zam­ku i żół­wiu, euro bun­gee, żyro­sko­pie. Festyn uroz­ma­ici­ły popi­sy tanecz­ne uczniów kla­sy III i zespo­łu tanecz­ne­go. Sma­ko­ły­ki cze­ka­ły na wszyst­kich w ple­ne­ro­wej kawia­ren­ce i na gril­lu a tak­że wśród słod­kich nie­spo­dzia­nek od Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa — pana Bog­da­na Nawroc­kie­go i Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach repre­zen­to­wa­nej przez Pre­ze­sa – dru­ha Tade­usza Zyg­mun­ta. Dużo emo­cji dostar­czy­li dru­ho­wie OSP. Co praw­da nie było gasze­nia poża­ru i ewa­ku­acji, ale lek­cja pierw­szej pomo­cy w przy­pad­ku ura­zu koń­czy­ny gór­nej, zatrzy­ma­nia akcji ser­ca i odde­chu pozo­sta­nie w pamię­ci widzów na dłu­go. Wik­to­ria, Maciek i Filip pro­fe­sjo­nal­nie ode­gra­li rolę poszko­do­wa­nych. Tem­pe­ra­tu­rę powie­trza pod­niósł mecz pił­ki siat­ko­wej: kla­sa VI z wycho­waw­czy­nią prze­ciw­ko rodzi­com, wygra­ny przez dru­ży­nę uczniow­sko-nauczy­ciel­ską.

Za moc atrak­cji, smacz­ne nie­spo­dzian­ki i pomoc w orga­ni­za­cji impre­zy uczest­ni­cy festy­nu dzię­ku­ją: Rodzi­com, któ­rzy pod­ję­li decy­zję o sfi­nan­so­wa­niu „dmu­chań­ców”, euro bun­gee, żyro­sko­pu, przy­go­to­wa­li wypie­ki i obsłu­gę impre­zy; Rad­ne­mu Miro­sła­wo­wi Gaba­so­wi za kieł­ba­ski dla dzie­cia­ków; wła­ści­cie­lo­wi Restau­ra­cji „Flo­riań­ska” Andrze­jo­wi Koło­dzie­jo­wi za udo­stęp­nie­nie para­so­li; Panom: Wło­dzi­mie­rzo­wi Dęb­skie­mu za udo­stęp­nie­nie ławek i sto­li­ków, Krzysz­to­fo­wi Kró­li­ko­wi, Mar­ko­wi Mali­ko­wi za ich trans­port i mon­taż; Pań­stwu Bar­ba­rze i Toma­szo­wi Cięż­kim za udo­stęp­nie­nie gril­la; Pani Iwo­nie Kaź­mier­skiej-Mały­sce za kieł­ba­ski do „gril­lo­we­go skle­pi­ku”; nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom nie­pe­da­go­gicz­nym za przy­go­to­wa­nie wystę­pów i zaan­ga­żo­wa­nie.