Home » Rok szkolny 2017/2018 » Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

W ramach pro­jek­tu  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020  11 kwiet­nia 2018r. nasza szko­ła zor­ga­ni­zo­wa­ła II Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go, któ­ry dzię­ki gościn­no­ści  stra­ża­ków odbył się w sali Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było roz­bu­dza­nie i roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań oraz umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas V-VII szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zja­li­stów, bio­rą­cych udział w kołach zain­te­re­so­wań z języ­ka angiel­skie­go. Ucznio­wie gim­na­zjum zmie­rzy­li się z czy­ta­niem ze zro­zu­mie­niem, nato­miast ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych spraw­dzi­li swo­je umie­jęt­no­ści nie tyl­ko w zakre­sie czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, ale rów­nież zna­jo­mo­ści funk­cji i środ­ków języ­ko­wych.

 Lau­re­ata­mi kon­kur­su w kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych zosta­li:

 I miej­sce — Olaf Cegla­rek–  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie

 II miej­sce — Hubert Szcze­pań­ski — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach

 III miej­sce — Hubert Dra­piew­ski- Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie

w kate­go­rii gim­na­zjum – uczen­ni­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie:

I miej­sce — Julia Wró­bel

II miej­sce — Daria Siwek

III miej­sce — Nata­lia Brze­ziń­ska

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych suk­ce­sów.