Home » Rok szkolny 2013/2014 » Happy Bus w naszej szkole

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Happy Bus w naszej szkole

Zapra­sza­my w dniach 22,23,24 lip­ca (wto­rek, śro­da, czwar­tek) na teren rekre­acyj­no-spor­to­wy. Cze­ka na Was “Hap­py Bus” z salą zabaw i kawia­ren­ką inter­ne­to­wą oraz dmu­cha­ny zamek, tram­po­li­na, malo­wa­nie twa­rzy i lek­cje języ­ka angiel­skie­go. To już czwar­ta edy­cja akcji “Przy­sta­nek Hap­py Bus” orga­ni­zo­wa­nej przez łódz­ką Fun­da­cję “Hap­py Kids” we współ­pra­cy z MPK Łódź, mię­dzy­na­ro­do­wą orga­ni­za­cją stu­denc­ką AIESEC oraz lokal­ny­mi samo­rzą­da­mi.