Home » Rok szkolny 2013/2014 » Happy Bus

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Happy Bus

„Weso­ły auto­bus”, czy­li figlo­bus łódz­kie­go MPK zna­lazł na mapie swo­jej podró­ży Pie­czy­ska. Wtor­ko­wy przy­sta­nek obfi­to­wał w gry i zaba­wy z wolon­ta­riu­sza­mi, naukę żon­gler­ki, robie­nia baniek mydla­nych, jaz­dy na desko­rol­ce i sza­leń­stwa na dmu­cha­nym zam­ku, tram­po­li­nie, w kul­ko­wym base­nie. Teren rekre­acyj­no-spor­to­wy Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odwie­dzi­ły dzie­ci i mło­dzież z Pie­czysk, Cho­ba­ni­na, Klat­ki, Gór­ki Wie­ru­szow­skiej, Wie­ru­szo­wa i innych miej­sco­wo­ści.

Spo­tka­nie z Hap­py Busem to nie tyl­ko zaba­wa, ale świet­na oka­zja do spraw­dze­nia umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się języ­kiem angiel­skim. Jutro (śro­da) zapra­sza­my od godzi­ny 10.00 do 17.00, w czwar­tek od 10.00 do 13.00. Na śro­dę wolon­ta­riu­sze przy­go­to­wa­li pre­zen­ta­cje o kra­jach swo­je­go pocho­dze­nia.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Pie­czysk jed­ne­go z 12 przy­stan­ków Hap­py Busa.