Home » Aktualności » Harmonogram egzaminów ósmoklasisty w roku 2020

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty w roku 2020

16 czerw­ca 2020r (wto­rek) — język pol­ski, godz. 9:00

17 czerw­ca 2020r (śro­da) — mate­ma­ty­ka, godz. 9:00

18 czerw­ca 2020r (czwar­tek) — język obcy, godz. 9:00

Wytycz­ne dla zda­ją­cych, doty­czą­ce orga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dza­nia w 2020 r. egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty.

1.1.Na egza­min może przyjść wyłącz­nie oso­ba zdro­wa (zda­ją­cy, nauczy­ciel, inny pra­cow­nik szko­ły, np. dba­ją­cy o czy­stość), bez obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych cho­ro­bę zakaź­ną.

1.2.Zdający, nauczy­ciel oraz każ­da inna oso­ba uczest­ni­czą­ca w prze­pro­wa­dza­niu egza­mi­nu nie może przyjść na egza­min, jeże­li prze­by­wa w domu z oso­bą na kwa­ran­tan­nie lub izo­la­cji w warun­kach domo­wych albo sama jest obję­ta kwa­ran­tan­ną lub izo­la­cją w warun­kach domo­wych.

1.3.Rodzic/Prawny opie­kun nie może wejść z dziec­kiem na teren szko­ły, z wyjąt­kiem sytu­acji, kie­dy zda­ją­cy wyma­ga pomo­cy np. w poru­sza­niu się

1.4.Zdający nie powin­ni wno­sić na teren szko­ły zbęd­nych rze­czy, w tym ksią­żek, tele­fo­nów komór­ko­wych, masko­tek.

1.5.Na egza­mi­nie każ­dy zda­ją­cy korzy­sta z wła­snych przy­bo­rów piśmien­ni­czych, linij­ki. Jeże­li szko­ła zde­cy­du­je o zapew­nie­niu np. przy­bo­rów piśmien­ni­czych rezer­wo­wych dla zda­ją­cych –koniecz­na jest ich dezyn­fek­cja. W przy­pad­ku mate­ria­łów jed­no­ra­zo­wych, któ­rych zda­ją­cy nie zwra­ca­ją, dezyn­fek­cja nie jest koniecz­na. Zda­ją­cy nie mogą poży­czać przy­bo­rów od innych zda­ją­cych.

1.6.Szkoła nie zapew­nia wody pit­nej. Na egza­min nale­ży przy­nieść wła­sną butel­kę z wodą nie­ga­zo­wa­ną.

1.7.Na tere­nie szko­ły nie ma moż­li­wo­ści zapew­nie­nia posił­ków.

1.8.Na teren szko­ły mogą wejść wyłącz­nie oso­by z zakry­ty­mi usta­mi i nosem (masecz­ką jed­no-lub wie­lo­ra­zo­wą, mate­ria­łem, przy­łbi­cą –w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku osób, któ­re ze wzglę­dów zdro­wot­nych nie mogą zakry­wać ust i nosa masecz­ką). Zakry­wa­nie ust i nosa obo­wią­zu­je na tere­nie całej szko­ły, z wyjąt­kiem sal egza­mi­na­cyj­nych po zaję­ciu miejsc przez zda­ją­cych. Pod­czas wpusz­cza­nia uczniów do sali egza­mi­na­cyj­nej czło­nek zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go może popro­sić zda­ją­ce­go o chwi­lo­we odsło­nię­cie twa­rzy w celu zwe­ry­fi­ko­wa­nia jego toż­sa­mo­ści (koniecz­ne jest wów­czas zacho­wa­nie co najmniej1,5‑metrowego odstę­pu).

1.9.Zdający są zobo­wią­za­ni zakry­wać usta i nos do momen­tu zaję­cia miej­sca w sali egza­mi­na­cyj­nej. Po zaję­ciu miej­sca w sali egza­mi­na­cyj­nej (w trak­cie egza­mi­nu) zda­ją­cy ma obo­wią­zek ponow­nie zakryć usta i nos, kie­dy:

1)podchodzi do nie­go nauczy­ciel, aby odpo­wie­dzieć na zada­ne przez nie­go pyta­nie

2)wychodzi do toa­le­ty

3)kończy pra­cę z arku­szem egza­mi­na­cyj­nym i wycho­dzi z sali egza­mi­na­cyj­nej.

2.0.Zarówno zda­ją­cy, jak i człon­ko­wie zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go mogą –jeże­li uzna­ją to za wła­ści­we –mieć zakry­te usta i nos w trak­cie egza­mi­nu, nawet po zaję­ciu miej­sca przy sto­li­ku (w przy­pad­ku zda­ją­cych) lub kie­dy obser­wu­ją prze­bieg egza­mi­nu, sie­dząc albo sto­jąc (w przy­pad­ku człon­ków zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go i innych osób zaan­ga­żo­wa­nych w prze­pro­wa­dza­nie egza­mi­nu w danej sali).

2.1.Zdający, któ­rzy ze wzglę­dów zdro­wot­nych nie mogą zakry­wać ust i nosa masecz­ką, mogą nosić przy­łbi­cę albo, jeże­li nie mogą rów­nież korzy­stać z przy­łbi­cy, przy­stą­pić do egza­mi­nu w odręb­nej sali egza­mi­na­cyj­nej. W takiej sytu­acji mini­mal­ny odstęp, jaki musi zostać zacho­wa­ny pomię­dzy samy­mi zda­ją­cy­mi oraz zda­ją­cy­mi i człon­ka­mi zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go, wyno­si 2m.

2.2.Należy uni­kać two­rze­nia się grup zda­ją­cych przed szko­łą oraz przed salą egza­mi­na­cyj­ną przed roz­po­czę­ciem egza­mi­nu oraz po jego zakoń­cze­niu.

2.3.Zdający może opu­ścić na sta­łe salę egza­mi­na­cyj­ną (jeże­li zakoń­czył pra­cę z arku­szem) naj­póź­niej na 15 minut przed cza­sem wyzna­czo­nym jako czas zakoń­cze­nia pra­cy z arku­szem. W cią­gu ostat­nich 15 minut przed zakoń­cze­niem egza­mi­nu (nawet jeże­li zda­ją­cy skoń­czył pra­cę z arku­szem egza­mi­na­cyj­nym) zda­ją­cy nie opusz­cza­ją sali egza­mi­na­cyj­nej.

Na stro­nie inter­ne­to­wej CKE (www.cke.gov.pl, w zakład­ce poświę­co­nej egza­mi­no­wi ósmo­kla­si­sty) dostęp­ne są:

  1. Infor­ma­to­ry o egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty od roku szkol­ne­go 2018/19
  2. Przy­kła­do­we arku­sze egza­mi­na­cyj­ne
  3. Arku­sze egza­mi­nu prób­ne­go
  4. Arku­sze wyko­rzy­sta­ne do prze­pro­wa­dze­nia egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty w kwiet­niu 2019.