Home » Aktualności » Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

  1. Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go odbę­dzie się 26.06.2020r na kory­ta­rzu szkol­nym.
  2. Na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go nie przy­cho­dzą ucznio­wie cho­rzy, z obja­wa­mi cho­ro­bo­wy­mi, przy­by­wa­ją­cy na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji lub jeśli ktoś z domow­ni­ków prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie lub w izo­la­cji. O zaist­nia­łej sytu­acji nale­ży powia­do­mić wycho­waw­cę wcze­śniej.
  3. Ze wzglę­du na zaostrzo­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa ucznio­wie po odbiór świa­dec­twa przy­cho­dzą w masecz­kach, ręka­wicz­kach, zacho­wu­jąc wyma­ga­ny odstęp min. 1,5m. Ist­nie­je zakaz zgro­ma­dzeń na tere­nie szko­ły. Po odbiór świa­dec­twa ucznio­wie przy­cho­dzą w wyzna­czo­nych godzi­nach i po ode­bra­niu doku­men­tu roz­cho­dzą się nie­zwłocz­nie do domu.
  4. Wej­ście dla uczniów przez szat­nie.
  5. Na teren szko­ły wpusz­cze­ni zosta­ją tyl­ko ucznio­wi.

Har­mo­no­gram wrę­cza­nia świa­dectw, nagród i wyróż­nień.

Lp. Godzi­na przyj­ścia uczniów kla­sa
1. 10:00 VIII
2. 11:00 VII
3. 12:00 VI
4. 13:00 V
5. 14:00 IV
6. 15:00 III, II
7. 16:00 I