Home » Rok szkolny 2011/2012 » I zaczęło się…

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

I zaczęło się…

Od począt­ku czerw­ca w naszej szko­le roz­po­czę­ła się kam­pa­nia przed zbli­ża­ją­cy­mi się wybo­ra­mi do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. O gło­sy wal­czą kan­dy­da­ci, któ­rzy przy­go­to­wa­li swo­je pla­ka­ty wybor­cze. Hasła i obiet­ni­ce zachę­ca­ją, ale praw­dzi­wa roz­gryw­ka dopie­ro za kil­ka dni. Wybie­rze­my wte­dy „sied­miu wspa­nia­łych”, któ­rzy będą nas repre­zen­to­wać przez cały następ­ny rok szkol­ny. Wszyst­kim kan­dy­da­tom życzy­my powo­dze­nia i trzy­ma­my za nich kciu­ki.